Ασφάλεια στη ναυτιλία: εσπευσμένη σταδιακή καθιέρωση των πετρελαιοφόρων διπλού κύτους

Για να μειωθεί ο κίνδυνος πετρελαϊκής ρύπανσης λόγω ατυχήματος στα ευρωπαϊκά ύδατα, ο παρών νόμος απαγορεύει τη μεταφορά βαρέων κλασμάτων πετρελαίου προς ή από λιμάνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σε πετρελαιοφόρα μονού κύτους. Εξασφαλίζει επίσης πρόγραμμα εσπευσμένης σταδιακής εφαρμογής των απαιτήσεων διπλού κύτους ή ισοδύναμου σχεδιασμού για τα πετρελαιοφόρα μονού κύτους το αργότερο έως το 2015.

ΠΡΆΞΗ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 530/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2012, για την εσπευσμένη σταδιακή καθιέρωση απαιτήσεων διπλού κύτους ή ισοδύναμου σχεδιασμού για τα πετρελαιοφόρα μονού κύτους.

ΣΎΝΟΨΗ

Ο πιο πρόσφατος νόμος της ΕΕ για τη σταδιακή καθιέρωση των πετρελαιοφόρων διπλού κύτους, ο οποίος εγκρίθηκε το 2012, διατηρεί την ουσία του προηγούμενου νόμου του 2002. Συγχωνεύει σε ένα κείμενο όλες τις τροποποιήσεις που έγιναν στον προηγούμενο νόμο, ώστε να τον καταστήσει σαφέστερο και, συνεπώς, πιο εύχρηστο.

Ο νόμος εφαρμόζεται στα πετρελαιοφόρα νεκρού βάρους 5 000 τόνων και άνω που φέρουν τη σημαία χώρας της ΕΕ ή, ανεξαρτήτως της σημαίας που φέρουν, καταπλέουν σε λιμένα ή σταθμό ανοικτής θάλασσας ή αποπλέουν από αυτούς ή αγκυροβολούν σε περιοχή που υπάγεται στη δικαιοδοσία χώρας της ΕΕ.

Ωστόσο, δεν εφαρμόζεται στα πολεμικά πλοία, τα βοηθητικά σκάφη ή άλλα πλοία που ανήκουν στο κράτος ή τα εκμεταλλεύεται το κράτος και χρησιμοποιούνται προς το παρόν αποκλειστικά για κρατική μη εμπορική υπηρεσία.

Ο κανονισμός:

Πλαίσιο

Το 2002, κατόπιν ορισμένων ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονταν πετρελαιοφόρα που οδήγησαν σε σοβαρά επίπεδα ρύπανσης, η ΕΕ θέσπισε νόμο που απαιτεί τη σταδιακή κατάργηση των πιο ευπαθών πετρελαιοφόρων μονού κύτους (στα οποία μόνο ένας πυθμένας και μία πλευρική πλάκα χωρίζουν το πετρέλαιο στις δεξαμενές φόρτωσης από το θαλασσινό νερό) και την αντικατάστασή τους από σκάφη διπλού κύτους (στα οποία οι δεξαμενές φόρτωσης περιβάλλονται από δεύτερη εσωτερική πλάκα σε επαρκή απόσταση από την εξωτερική πλάκα).

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 530/2012

20.7.2012

-

ΕΕ L 172 της 30.6.2012

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19.06.2014