Ενιαίο σιδηροδρομικό δίκτυο για την Ευρώπη

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Οδηγία 2012/34/ΕΕ για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

Η οδηγία 2012/34/ΕΕ αποσκοπεί στην αποσαφήνιση των νομικών κανόνων που εφαρμόζονται στον σιδηροδρομικό τομέα της ΕΕ, με σκοπό τα εξής:

Η οδηγία συγχωνεύει και καταργεί τις τρεις οδηγίες από την «πρώτη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους». Αυτές αφορούν τα εξής:

Η οδηγία (ΕΕ) 2016/2370 τροποποιεί την οδηγία 2012/34/ΕΕ όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών και τη διακυβέρνηση της σιδηροδρομικής υποδομής.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Καλύτερη ποιότητα μέσω του ανταγωνισμού

Οδηγία 2012/34/ΕΕ:

Διαχειριστές υποδομής *

Εσωτερικές υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών

Η τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2370 διασφαλίζει ότι όλες οι σιδηροδρομικές εταιρείες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε σιδηροδρομικές γραμμές και σταθμούς. Ωστόσο, οι χώρες της ΕΕ μπορούν να περιορίζουν το δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών μεταξύ ενός δεδομένου σημείου αναχώρησης και ενός δεδομένου σημείου προορισμού, όταν μία ή περισσότερες συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας καλύπτουν την ίδια διαδρομή. Αυτό συμβαίνει επίσης όταν μία ή περισσότερες συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας καλύπτουν εναλλακτική διαδρομή, εάν η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος θέτει σε κίνδυνο την οικονομική ισορροπία της εν λόγω σύμβασης ή των εν λόγω συμβάσεων.

Ρυθμιστικός έλεγχος

Χρηματοδότηση των σιδηροδρομικών μεταφορών

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές πρέπει να καταρτίζουν πιο μακροπρόθεσμες επενδυτικές στρατηγικές που προσφέρουν περισσότερη σταθερότητα στους διαχειριστές υποδομής, κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων και κατά τον προγραμματισμό εργασιών, καθώς και μεγαλύτερη ασφάλεια στους επενδυτές, με σκοπό την ενθάρρυνση των εταιρειών να επενδύουν στον εκσυγχρονισμό της υποδομής. Οι εν λόγω στρατηγικές θα πρέπει να καλύπτουν περίοδο τουλάχιστον 5 ετών και θα πρέπει να είναι ανανεώσιμες.

Έκδοση εκτελεστικών και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε μια σειρά εκτελεστικών πράξεων που συμπληρώνουν την οδηγία 2012/34/ΕΕ και αφορούν τα ακόλουθα.

Το 2017, η Επιτροπή εξέδωσε την κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση (ΕΕ) 2017/2075 σχετικά με την αντικατάσταση του παραρτήματος VII της οδηγίας 2012/34/ΕΕ. Το εν λόγω παράρτημα αφορά το χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία κατανομής της χωρητικότητας της υποδομής.

Πανδημία COVID-19

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαχειριστής υποδομής: κάθε φορέας ή επιχείρηση που ευθύνεται για τη διαχείριση, τη συντήρηση και την ανανέωση της σιδηροδρομικής υποδομής δικτύου, καθώς και για τη συμμετοχή στην ανάπτυξή της, όπως ορίζεται από τις χώρες της ΕΕ ως μέρος της γενικής πολιτικής τους σχετικά με την ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση της υποδομής.
Βασικά καθήκοντα: η λήψη αποφάσεων σχετικά με τα εξής:

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 32-77)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 2012/34/ΕΕ έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Η παρούσα ενοποιημένη απόδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με τη θέσπιση μέτρων για μια βιώσιμη σιδηροδρομική αγορά στο πλαίσιο της επιδημικής έκρηξης της COVID-19 (ΕΕ L 333 της 12.10.2020, σ. 1-5)

Κανονισμός (ΕΕ) 2020/698 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2020, για τη θέσπιση ειδικών και προσωρινών μέτρων λόγω της επιδημικής έκρηξης της COVID‐19 και σχετικά με την ανανέωση ή επέκταση ορισμένων πιστοποιητικών, αδειών και εγκρίσεων και με την αναβολή ορισμένων περιοδικών ελέγχων και περιοδικής κατάρτισης σε ορισμένους τομείς της νομοθεσίας για τις μεταφορές (ΕΕ L 165 της 27.5.2020, σ. 10-24)

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1795 της Επιτροπής, της 20ής Νοεμβρίου 2018, για τον καθορισμό της διαδικασίας και των κριτηρίων που εφαρμόζονται στην εξέταση της οικονομικής ισορροπίας κατά το άρθρο 11 της οδηγίας 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 294 της 21.11.2018, σ. 5-14)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/2177 της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2017, σχετικά με την πρόσβαση σε εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης και σε υπηρεσίες σχετικές με τις σιδηροδρομικές μεταφορές (ΕΕ L 307 της 23.11.2017, σ. 1-13)

Κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση (ΕΕ) 2017/2075 της Επιτροπής, της 4ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με την αντικατάσταση του παραρτήματος VII της οδηγίας 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (ΕΕ L 295 της 14.11.2017, σ. 69-73)

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/545 της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2016, για τις διαδικασίες και τα κριτήρια όσον αφορά τις συμφωνίες-πλαίσιο για την κατανομή χωρητικότητας της σιδηροδρομικής υποδομής (ΕΕ L 94 της 8.4.2016, σ. 1-11)

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1100 της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 2015, σχετικά με τις υποχρεώσεις των κρατών μελών για την υποβολή εκθέσεων στο πλαίσιο της παρακολούθησης της αγοράς σιδηροδρομικών μεταφορών (ΕΕ L 181 της 9.7.2015, σ. 1-26)

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/909 της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 2015, σχετικά με τους τρόπους υπολογισμού του κόστους που προκύπτει απευθείας από τη λειτουργία σιδηροδρομικής υπηρεσίας (ΕΕ L 148 της 13.6.2015, σ. 17-22)

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/429 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τις ακολουθητέες διαδικασίες για την εφαρμογή της χρέωσης του κόστους των επιπτώσεων του θορύβου (ΕΕ L 70 της 14.3.2015, σ. 36-42)

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/171 της Επιτροπής, της 4ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με ορισμένες πτυχές της διαδικασίας αδειοδότησης των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων (ΕΕ L 29 της 5.2.2015, σ. 3-10)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/10 της Επιτροπής, της 6ης Ιανουαρίου 2015, σχετικά με τα κριτήρια για τους αιτούντες χωρητικότητα σιδηροδρομικής υποδομής και την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 870/2014 (ΕΕ L 3 της 7.1.2015, σ. 34-36)

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 869/2014 της Επιτροπής, της 11ης Αυγούστου 2014, σχετικά με νέες σιδηροδρομικές επιβατικές γραμμές (ΕΕ L 239 της 12.8.2014, σ. 1-10)

τελευταία ενημέρωση 25.01.2021