Συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Απόφαση (EΕ) 2016/920 για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων

Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με τα πρότυπα προστασίας όταν τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των ΕΕ-ΗΠΑ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Πεδίο εφαρμογής

Προστασία

Η συμφωνία προβλέπει μια σειρά από μέτρα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όταν ανταλλάσσονται μεταξύ της αστυνομίας και των αρχών της ποινικής δικαιοσύνης, περιλαμβάνοντας τα εξής:

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ;

Η απόφαση τέθηκε σε ισχύ από τις 20 Μαΐου 2016.Η συμφωνία υπογράφηκε από την ΕΕ και τις ΗΠΑ στις 2 Ιουνίου 2016.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε:

* ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Υποκείμενο δεδομένων: το πρόσωπο το οποίο αφορούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Απόφαση (EΕ) 2016/920 του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2016, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων (ΕΕ L 154 της 11.6.2016, σ. 1-2)

Συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων (ΕΕ L 336 της 10.12.2016, 3-13)

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οδηγία (EΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89-131)

τελευταία ενημέρωση 23.01.2017