Ανταλλαγές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Ανακοίνωση της Επιτροπής [COM(2016) 117 final] — Διατλαντικές ροές δεδομένων: Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μέσω ισχυρών διασφαλίσεων

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ;

Καταγράφει την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά μέτρα που ελήφθησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στην ανακοίνωση του 2013 για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις ροές δεδομένων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ. Στο πλαίσιο της εν λόγω ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκδόθηκαν εκθέσεις σχετικά με τα μεγάλης κλίμακας προγράμματα συλλογής πληροφοριών στις ΗΠΑ.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Το 2013 η ανακοίνωση καθόρισε 3 βασικές δράσεις με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις ροές δεδομένων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ:

Η δέσμη μεταρρυθμίσεων περιλαμβάνει δύο νομικές πράξεις:

Η δέσμη μέτρων εγκρίθηκε επίσημα τον Απρίλιο του 2016.

Στην ανακοίνωση του 2013 για τον ασφαλή λιμένα επισημαίνονται μια σειρά από αδυναμίες που εντοπίστηκαν με την πάροδο του χρόνου στη λειτουργία της συμφωνίας. Ειδικότερα παρατηρήθηκε έλλειψη:

Τα επιτεύγματα της ασπίδας προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ και το νέο σύνολο κανόνων που αντικαθιστά τον ασφαλή λιμένα ομαδοποιούνται στην ανακοίνωση σε τέσσερις κατηγορίες:

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η συμφωνία-πλαίσιο προβλέπει ένα εναρμονισμένο και περιεκτικό σύνολο διασφαλίσεων προστασίας των δεδομένων που θα ισχύει για όλες τις διατλαντικές ανταλλαγές μεταξύ των αρμόδιων αρχών στον τομέα της επιβολής του ποινικού δικαίου (ή εναλλακτικά μεταξύ ιδιωτικών φορέων και των αρχών επιβολής του νόμου βάσει διεθνών συμφωνιών, όπως εκείνες που αφορούν τους φακέλους ονομάτων επιβατών ή το πρόγραμμα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας). Ειδικότερα:

Η συμφωνία-πλαίσιο υπεγράφη μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ στις 2 Ιουνίου 2016.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

* ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ασφαλής λιμένας: ονομασία που δόθηκε στο σύνολο κανόνων του 2000 μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ όσον αφορά τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από εταιρείες της ΕΕ σε εταιρίες των ΗΠΑ και την περαιτέρω χρήση τους. Η απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την επάρκεια του ασφαλούς λιμένα (σύμφωνα με την οποία κρίθηκε ότι οι κανόνες προβλέπουν ένα επαρκές επίπεδο προστασίας για τις διατλαντικές διαβιβάσεις δεδομένων) ακυρώθηκε από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τον Οκτώβριο του 2016 και έχει εν τω μεταξύ αντικατασταθεί από την ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Διατλαντικές ροές δεδομένων: Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μέσω ισχυρών διασφαλίσεων [COM(2016) 117 final της 29.2.2016]

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1-88)

Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89-131)

τελευταία ενημέρωση 28.11.2016