Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (από το 2018)

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Κανονισμός (EΕ) 2016/679 — προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Δικαιώματα των πολιτών

Ο ΓΚΠΔ ενισχύει τα υφιστάμενα δικαιώματα, προβλέπει νέα δικαιώματα και δίνει στους πολίτες μεγαλύτερο έλεγχο επί των προσωπικών τους δεδομένων. Προβλέπεται, μεταξύ άλλων:

Κανόνες για τις επιχειρήσεις

Ο ΓΚΠΔ έχει σχεδιαστεί για τη δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών και την τόνωση της καινοτομίας μέσα από μια σειρά βημάτων που περιλαμβάνουν τα εξής:

Επανεξέταση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να υποβάλει έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση και την επανεξέταση του κανονισμού έως τις 25 Μαΐου 2020.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο ΓΚΠΔ θα ισχύσει από τις 25 Μαΐου 2018.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες:

Μετά την έκρηξη της επιδημίας του COVID-19 και τη θέσπιση μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε:

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1–88)

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οδηγία (EΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89–131)

τελευταία ενημέρωση 25.05.2020