Οδηγία για τη διαφάνεια στην ενιαία αγορά

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 — διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Η οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 κατάργησε και αντικατέστησε την οδηγία 98/34/ΕΚ από τις 7 Οκτωβρίου 2015.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Σκοπός της διαδικασίας 2015/1535

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (κωδικοποιημένο κείμενο) (EE L 241 της 17.9.2015, σ. 1-15)

τελευταία ενημέρωση 27.01.2016