Στρατηγική της ΕΕ για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων 2012-2015

Η ΕΕ ενέκρινε στρατηγική για την καλή διαβίωση των ζώων προκειμένου να αντιμετωπίσει την έλλειψη εφαρμογής των κανόνων στον εν λόγω τομέα, να βελτιώσει την οικονομική αξία της καλής διαβίωση των ζώων για τις επιχειρήσεις και να αυξήσει τη συνειδητοποίηση της ανάγκης για υψηλά επίπεδα καλής διαβίωσης των ζώων.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων 2012-2015 [COM(2012)06 final/2 της 15.2.2012 -δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΎΝΟΨΗ

Το άρθρο 13 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει τα ζώα ως ευαίσθητα όντα και απαιτεί να λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων κατά τη διαμόρφωση και την εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ.

Η ποικιλομορφία των κτηνοτροφικών συστημάτων, των κλιματικών συνθηκών και του εδάφους των χωρών μελών οδήγησε σε μεγάλες δυσκολίες για τη συμφωνία κανόνων που να καλύπτουν το σύνολο της ΕΕ όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων, και σε επιπρόσθετες δυσκολίες για τη διασφάλιση της σωστής και ομοιόμορφης εφαρμογής.

Αυτή η ανομοιόμορφη εφαρμογή, καθώς και το γεγονός ότι υπάρχουν κενά στη νομοθεσία, σημαίνει ότι δεν τυγχάνουν όλα τα ζώα στην ΕΕ μεταχείρισης βάσει των ίδιων προτύπων, και οι κτηνοτρόφοι στις χώρες εκείνες όπου οι κανόνες εφαρμόζονται αυστηρότερα λειτουργούν με ανταγωνιστικό μειονέκτημα.

Η στρατηγική της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων (2012-2015) αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών καλής διαβίωσης για τα ζώα σε αγροκτήματα, ζωολογικούς κήπους καθώς και για τα ζώα που χρησιμοποιούνται για πειράματα. Περιλαμβάνει διττή προσέγγιση:

πρόβλεψη συνολικής νομοθεσίας για την καλή διαβίωση των ζώων: με την προϋπόθεση ότι θα διενεργηθεί εκτίμηση αντικτύπου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει την ανάγκη για ένα απλοποιημένο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ που θα βασίζεται σε μια ολιστική προσέγγιση, εστιάζοντας στα τρέχοντα αποτελέσματα της καλής διαβίωσης των ζώων. Επίσης, θα δοθεί έμφαση στα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά πρότυπα όλων των ενδιαφερομένων μερών (αρχές των χωρών μελών, προσωπικό που χειρίζεται ζώα, κτηνοτρόφοι, έμποροι λιανικής κ.λπ.).

Ενίσχυση των τρεχουσών δράσεων από την Επιτροπή: τούτο περιλαμβάνει:

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 06.02.2014