Δαπάνες της ΕΕ για την ενημέρωση σχετικά με τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές

Ο γενικός στόχος της παρούσας νομοθετικής πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είναι να συμβάλλει στην καλή υγεία των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών σε όλη την έκταση της διατροφικής αλυσίδας, να προσφέρει υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, να καταπολεμήσει βλαβερούς οργανισμούς, προάγοντας συγχρόνως την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 98/56/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ και 2008/90/ΕΚ, των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 178/2002, (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και (ΕΚ) αριθ. 396/2005, της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 66/399/ΕΟΚ, 76/894/ΕΟΚ και 2009/470/ΕΚ

ΣΥΝΟΨΗ

Ο γενικός στόχος της παρούσας νομοθετικής πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είναι να συμβάλλει στην καλή υγεία των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών σε όλη την έκταση της διατροφικής αλυσίδας, να προσφέρει υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, να καταπολεμήσει βλαβερούς οργανισμούς, προάγοντας συγχρόνως την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός επικαιροποιεί το πλαίσιο βάσει του οποίου χρηματοδοτούνται η υγεία των ζώων και των φυτών και οι πολιτικές για την παραγωγή τροφίμων.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ο κανονισμός επιδιώκει να επιβλέψει τις δαπάνες της ΕΕ στους ακόλουθους τομείς:

Ο κανονισμός θεσπίζει κανόνες και προθεσμίες σχετικά με το περιεχόμενο, την υποβολή, την αξιολόγηση και την έγκριση των εθνικών προγραμμάτων και αιτήσεων πληρωμής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) είναι αρμόδια για τον έλεγχο της αποτελεσματικής εφαρμογής των μέτρων τα οποία επωφελούνται από χρηματοδοτική συνδρομή. Θα πρέπει να προβλέπεται κατάλληλη δημοσιότητα ώστε να ενημερώνεται το κοινό σχετικά με τον ρόλο που διαδραματίζει η Ένωση στη χρηματοδότηση.

Ο κανονισμός περιλαμβάνει σειρά κανόνων που αποσαφηνίζουν τους μέγιστους αποδεκτούς προϋπολογισμούς και τα ανώτατα ποσοστά επιδοτήσεων που δεν υπερβαίνουν κανονικά το 50 % των επιλέξιμων δαπανών. Το εν λόγω ποσοστό μπορεί να αυξηθεί για να γίνει:

Η χρηματοδότηση της ΕΕ μπορεί να χορηγηθεί για την αντιμετώπιση καταστάσεων επείγουσας ανάγκης που αφορούν την υγεία των ζώων και των φυτών. Οι ασθένειες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο των επειγόντων μέτρων απαριθμούνται στο παράρτημα του κανονισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να επικαιροποιήσει τον κατάλογο προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη νέες απειλές.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η ΕΕ μπορεί να καλύπτει τις δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται οι χώρες της ΕΕ κατά την εκτέλεση άλλων επειγόντων μέτρων, για παράδειγμα, ενισχυμένων μέτρων βιοπροστασίας σε περίπτωση επιδημικής έκρηξης, σοβαρών προβλημάτων επιβλαβών οργανισμών, διάθεσης σφαγίων καθώς και δαπανών αποζημίωσης οι οποίες προκύπτουν από εκστρατείες εμβολιασμού.

Έως τις 30 Ιουνίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης, συνοδευόμενη, εφόσον χρειάζεται, από προτάσεις για νομοθεσία, καθώς και μία ακόμα έκθεση για την αποτελεσματικότητα του κανονισμού έως τις 30 Ιουνίου 2022.

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Από τις 30 Ιουνίου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον δημοσιονομικό κανονισμό πλαίσιο (ΕΕ) αριθ. 652/2014 στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014

30.6.2014

-

ΕΕ L 189 της 27.6.2014, σ. 1-32

τελευταία ενημέρωση 25.08.2015