Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ–Ρωσίας

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ, των κρατών μελών της και της Ρωσικής Ομοσπονδίας

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Αρχές

Ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο της εταιρικής σχέσης.

Στόχοι

Οι κύριοι στόχοι της συμφωνίας είναι οι ακόλουθοι:

Πεδίο εφαρμογής

Η συμφωνία καλύπτει τομείς όπως:

Η συμφωνία συνήφθη για μια αρχική περίοδο 10 ετών και ανανεώνεται ανά έτος.

Οι διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία ΕΕ–Ρωσίας με σκοπό τη δημιουργία ενός πιο ολοκληρωμένου πλαισίου για τις σχέσεις ΕΕ–Ρωσίας ξεκίνησαν το 2008. Μολονότι οι διαπραγματεύσεις είχαν σημειώσει σημαντική πρόοδο, σταμάτησαν το 2012.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ;

Τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 1997.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο ρόλος της Ρωσίας στις αναταραχές στην Ουκρανία και η παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας έχουν πλήξει σοβαρά τις σχέσεις της με την ΕΕ. Πολλές από τις δραστηριότητες που καλύπτονται από τη συμφωνία σταμάτησαν και κυρώσεις επιβλήθηκαν.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αφετέρου — Πρωτόκολλο 1 σχετικά με τη σύσταση ομάδας επαφών για τον άνθρακα και χάλυβα — Πρωτόκολλο 2 σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ διοικητικών αρχών για την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας — Τελική πράξη — Κοινές δηλώσεις — Ανταλλαγές επιστολών — Πρακτικό υπογραφής (ΕΕ L 327 της 28.11.1997, σ. 3-69)

τελευταία ενημέρωση 10.10.2016