Ορίζων 2020: κανόνες για τη συμμετοχή και διάδοση (2014-2020)

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορίζων 2020 για την έρευνα και την καινοτομία καθώς και τους κανόνες που διέπουν την εκμετάλλευση και διάδοση των αποτελεσμάτων.

ΠΡΆΞΗ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του Ορίζων 2020 - Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1906/2006.

ΣΎΝΟΨΗ

Ο κανονισμός καλύπτει:

Μορφές χρηματοδότησης

Αυτές περιλαμβάνουν τα εξής:

Οντότητες επιλέξιμες για επιχορηγήσεις

Ο βασικός κανόνας είναι ότι οποιαδήποτε οντότητα, είτε πρόκειται για άτομο είτε για νομικό πρόσωπο (ανεξαρτήτως τόπου εγκατάστασης) είτε για διεθνή οργανισμό, δύναται να συμμετέχει σε δράση υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, το σχετικό πρόγραμμα εργασίας και τη σχετική πρόσκληση. Πιο συγκεκριμένα, οι ελάχιστες προϋποθέσεις είναι ότι τουλάχιστον 3 ξεχωριστές οντότητες, οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε διαφορετικές χώρες της ΕΕ ή σε συνδεδεμένες χώρες, μπορούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητα, μολονότι μπορούν να επιβληθούν παρεκκλίσεις ή επιπρόσθετοι όροι.

Προτάσεις επιχορηγήσεων

Γίνεται κατ' αρχήν πρόσκληση για υποβολή προτάσεων μετά τη δημοσίευση των προσκλήσεων όπου αναφέρονται τα χρονικά όρια και οι προθεσμίες κατά τις οποίες οι συμμετέχοντες πρέπει να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης καθώς και μια ημερομηνία για την υπογραφή των συμφωνιών επιχορήγησης (συνολικά, ο χρόνος επιχορήγησης περιορίζεται σε 8 μήνες από την ημερομηνία της τελευταίας υποβολής, εκτός από δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις). Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής κοινών προσκλήσεων για έργα που χρηματοδοτούνται από κοινού με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς σε τομείς προτεραιότητας κοινού συμφέροντος και αναμενόμενου αμοιβαίου οφέλους, όταν υπάρχει σαφής προστιθέμενη αξία για την ΕΕ. Επιπλέον, ειδική στήριξη παρέχεται σε ΜΜΕ μέσω προσκλήσεων που εκδίδονται δυνάμει του ειδικού μέσου ΜΜΕ.

Αξιολόγηση επιχορηγήσεων

Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, κυρίως προερχόμενοι από ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς κύκλους, αξιολογούν τις προτάσεις στη βάση της αριστείας, του αντίκτυπου, και της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της εκτέλεσης. Οι εν λόγω εμπειρογνώμονες καταλήγουν σε μια κατάταξη, στη βάση της οποίας πραγματοποιείται η επιλογή. Οι ομάδες πρέπει να διαθέτουν ποικιλομορφία όσον αφορά τις δεξιότητες, την εμπειρία και τη γνώση, καθώς επίσης την εθνικότητα και το φύλο. Η Επιτροπή επανεξετάζει συστηματικά προτάσεις, θέτοντας ζητήματα δεοντολογίας.

Συμφωνία και εκτέλεση επιχορήγησης

Οι επιλεγμένοι για χρηματοδότηση συμμετέχοντες συνάπτουν συμφωνία επιχορήγησης που καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κάθε συμβαλλόμενου μέρους. Όλη η επικοινωνία με τους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης συμφωνιών επιχορήγησης, πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών που συστήνεται από την Επιτροπή ή τον σχετικό φορέα χρηματοδότησης.

Οι συμμετέχοντες εκτελούν τη δράση σύμφωνα με τη συμφωνία επιχορήγησης, χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους πόρους και μέσα, μεταξύ άλλων, όταν είναι αναγκαίο, προσφεύγοντας σε τρίτους, και υπεργολάβους. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, καθορίζεται ότι ένα μέλος θα ενεργεί ως συντονιστής και βασικό σημείο επαφής μεταξύ της κοινοπραξίας και της Επιτροπής.

Χρηματοδότηση των δράσεων

Στην περίπτωση επιχορηγήσεων, ο κανονισμός ορίζει ότι η χρηματοδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες αφαιρουμένων των εσόδων που προκύπτουν κατά τη δράση, όπως προβλέπεται στον δημοσιονομικό κανονισμό της ΕΕ (άρθρο 126). Η συμβολή της ΕΕ μπορεί να ποικίλει και να ανέρχεται έως το 70-100% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.

Χρήση των αποτελεσμάτων

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1290/2013

30.12.2013

-

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 81-103

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου Ορίζων 2020 για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ (Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ.104-173).

Απόφαση του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος Ορίζων 2020 - Πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (2014 - 2020) και για την κατάργηση των αποφάσεων 2006/971/ΕΚ, 2006/972/ΕΚ, 2006/973/ΕΚ, 2006/974/ΕΚ και 2006/975/ΕΚ (2013/743/ΕΕ) (Επίσημη Εφημερίδα L 347 της 20.12.2013, σ. 965-1041).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25.06.2014