Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2014-2020

Τον Ιούλιο του 2014 τίθενται σε ισχύ οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τον τρόπο με τον οποίον τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν επενδυτικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις με σκοπό τη στήριξη της ανάπτυξης σε μειονεκτούσες περιοχές της Ευρώπης από το 2014 έως το 2020.

ΠΡΆΞΗ

Κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2014-2020 (Επίσημη Εφημερίδα C 209 της 23.7.2013).

ΣΎΝΟΨΗ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπόνησε κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο με τον οποίον τα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να χορηγούν επενδυτικές ενισχύσεις σε εταιρείες με σκοπό τη στήριξη της ανάπτυξης σε μειονεκτούσες περιοχές της Ευρώπης από το 2014 έως το 2020.

Στόχος των αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών είναι να ενισχυθεί η οικονομική ανάπτυξη μέσα από την προώθηση επενδύσεων σε έργα που προσφέρουν πραγματική προστιθέμενη αξία στην περιφερειακή ανάπτυξη, ιδίως στις πλέον μειονεκτούσες περιοχές της Ευρώπης.

Πιο συγκεκριμένα, οι κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις καθορίζουν τους κανόνες δυνάμει των οποίων τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν κρατικές ενισχύσεις σε εταιρείες με σκοπό τη στήριξη των επενδύσεων σε νέες μονάδες παραγωγής στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές της Ευρώπης ή να επεκτείνουν ή εκσυγχρονίσουν υπάρχουσες μονάδες.

Επίσης, οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν κανόνες στη βάση των οποίων τα κράτη μέλη μπορούν να καταρτίσουν χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων ώστε να προσδιορίσουν σε ποιες γεωγραφικές περιοχές μπορούν εταιρείες να λάβουν κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα και σε ποιο ύψος.

Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των νέων κατευθυντήριων γραμμών περιλαμβάνουν τα εξής:

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη (-εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2014-2020

1.7.2014

-

ΕΕ C 209 της 23.7.2013

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27.02.2014