Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (2014-2020)

Ο κανονισμός θεσπίζει αρχές, κανόνες και πρότυπα για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καθώς και το πεδίο εφαρμογής των επενδύσεών του υπέρ της ανάπτυξης και της απασχόλησης και της εδαφικής συνεργασίας για την περίοδο 2014-2020.

ΠΡΆΞΗ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006.

ΣΎΝΟΨΗ

Γενικοί στόχοι

Το ΕΤΠΑ στοχεύει στην προώθηση της αρμονικής, ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), αμβλύνοντας κάποιες από τις διαφορές σε επίπεδο ανάπτυξης μεταξύ των περιφερειών της.

Προβλέπεται ειδική συνδρομή από το ΕΤΠΑ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των φυσικά μειονεκτουσών περιφερειών (νησιά, ορεινές και αραιοκατοικημένες περιοχές) και των εξόχως απόκεντρων περιοχών λόγω της απόστασής τους.

Επιλεξιμότητα

Όλες οι περιφέρειες των κρατών μελών είναι επιλέξιμες, αλλά η ενίσχυση που χορηγείται εξαρτάται από τις προτεραιότητες της ΕΕ και το είδος της περιφέρειας.

Βασικά θέματα

Το ΕΤΠΑ θα συγκεντρώσει τις επενδύσεις του σε τέσσερα βασικά θέματα:

έρευνα και καινοτομία·

τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)·

στήριξη στις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·

προώθηση μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Τύποι επενδύσεων

σε ΜΜΕ για τη δημιουργία και τη διαφύλαξη βιώσιμων θέσεων απασχόλησης

σε όλους τους τύπους επιχειρήσεων στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας, της οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα καθώς και σε ΤΠΕ όπου συμμετέχουν ΜΜΕ

σε υποδομές που παρέχουν βασικές υπηρεσίες στον τομέα της ενέργειας, του περιβάλλοντος, των μεταφορών και των ΤΠΕ, όπως και σε κοινωνικές υποδομές, υποδομές υγείας και εκπαιδευτικές υποδομές, και

στην ανάπτυξη ενδογενούς δυναμικού.

Γενικός προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός για την περίοδο 2014-2020 υπερβαίνει τα 185 δισ. ευρώ.

Πολιτικές και δημοσιονομικές προτεραιότητες

Τα 4 βασικά θέματα που αναφέρονται παραπάνω είναι πολύ σημαντικά για τη διάθεση της χρηματοδότησης του ΕΤΠΑ, η οποία θα ποικίλλει ανάλογα με την κατηγορία της περιφέρειας.

Οι περιφέρειες ορίζονται με όρους ΑΕγχΠ εκφρασμένου σε ποσοστό του ευρωπαϊκού μέσου όρου:

Οι πιο αναπτυγμένες περιφέρειες: ΑΕγχΠ άνω του 90 %

Οι περιφέρειες μετάβασης: ΑΕγχΠ 75 % - 90 %

Οι λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες: ΑΕγχΠ κάτω του 75 %

Στις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες (περιφέρειες μετάβασης) (λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες), τουλάχιστον 80 % (60 %) (50 %) των συνολικών κονδυλίων του ΕΤΠΑ σε κάθε χώρα πρέπει να διατίθεται σε δύο ή περισσότερα από τα 4 βασικά θέματα, δηλαδή καινοτομία και έρευνα, ΜΜΕ, ΤΠΕ και οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακαλόγω της σημασίας της, τουλάχιστον το 20 % (15 %) (12 %) των συνολικών κονδυλίων του ΕΤΠΑ σε κάθε χώρα πρέπει να διοχετεύονται ειδικά σε έργα για την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Τουλάχιστον το 5% της χρηματοδότησης του ΕΤΠΑ προορίζεται ειδικά για την αειφόρο αστική ανάπτυξη. Ένα δίκτυο αστικής ανάπτυξης πρόκειται να δημιουργηθεί σε επίπεδο ΕΕ για την προώθηση της δικτύωσης και της ανταλλαγής εμπειριών όσον αφορά την αειφόρο αστική ανάπτυξη.

Υλοποίηση

Το ΕΤΠΑ υλοποιείται σε εθνικό επίπεδο μέσω επταετών προγραμμάτων, τα οποία αποτελούν τμήμα ενός Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης με την ΕΕ όπου συμμετέχουν τα πέντε Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ): το ΕΤΠΑ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Το εν λόγω σύμφωνο συντάσσεται από το κράτος μέλος με τη συμμετοχή εταίρων που αντιπροσωπεύουν περιφερειακές και τοπικές δημόσιες αρχές καθώς επίσης ευρύ φάσμα κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και άλλων συμφερόντων.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013

21.12.2013

-

ΕΕ L 347 της 20.12.2013

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Εκτελεστική απόφαση 2014/99/ΕΕ της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2014, για την κατάρτιση του καταλόγου των περιφερειών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, καθώς και των κρατών μελών που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής για την περίοδο 2014-2020[ΕΕ L 50 της 20.2.2014]

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12.05.2014