Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (2014-2020)

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση»

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Επιλεξιμότητα

Όλες οι περιφέρειες των χωρών μελών είναι επιλέξιμες αλλά η ενίσχυση που χορηγείται εξαρτάται από τις προτεραιότητες της ΕΕ και το είδος της περιφέρειας.

Βασικά θέματα

Το ΕΤΠΑ συγκεντρώνει τις επενδύσεις του σε τέσσερις βασικούς θεματικούς τομείς:

Τύποι επενδύσεων:

Γενικός προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός για την περίοδο 2014-2020 υπερβαίνει τα 185 δισεκατομμύρια ευρώ.

Πολιτικές και δημοσιονομικές προτεραιότητες

Εφαρμογή

Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού

Η πρωτοβουλία επενδύσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, που θεσπίστηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/460, προσφέρει στις χώρες της ΕΕ πρόσβαση σε 37 δισεκατομμύρια ευρώ από τα ΕΔΕΤ για τη ενίσχυση των συστημάτων υγείας και τη στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, συστημάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας και υπηρεσιών που βασίζονται στις τοπικές κοινότητες.

Ειδικά μέτρα για τον κορωνοϊό: μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση των ΕΔΕΤ

Η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2020/558 δίνει τη δυνατότητα σε χώρες της ΕΕ να διαβιβάσουν πόρους μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου Συνοχής, μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών περιφερειών και μεταξύ των ειδικών τομέων προτεραιότητας των 3 ταμείων.

Από την 1η Ιουλίου 2020 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021, τα προγράμματα πολιτικής συνοχής που σχετίζονται με τη νόσο COVID-19 μπορούν κατ’ εξαίρεση να χρηματοδοτούνται 100 % με χρηματοδότηση της ΕΕ κατά του διάρκεια του οικονομικού έτους. Τα μέτρα απλοποιούν επίσης την έγκριση προγραμμάτων για επιτάχυνση της υλοποίησης, ευκολότερη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων και απλοποίηση των ελέγχων.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός εφαρμόζεται από τις 21 Δεκεμβρίου 2013.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 289-302)

Διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2013 έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη απόδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/2056 της Επιτροπής, της 22ας Αυγούστου 2017, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 522/2014, που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τους λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις αρχές για την επιλογή και τη διαχείριση των καινοτόμων δράσεων στον τομέα της αειφόρου αστικής ανάπτυξης που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΕ L 294 της 11.11.2017, σ. 26)

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 522/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τους λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις αρχές για την επιλογή και τη διαχείριση των καινοτόμων δράσεων στον τομέα της αειφόρου αστικής ανάπτυξης που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΕ L 148 της 20.5.2014, σ. 1-3)

Βλέπε την ενοποιημένη απόδοση.

Εκτελεστική απόφαση 2014/99/ΕΕ της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2014, για την κατάρτιση του καταλόγου των περιφερειών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, καθώς και των κρατών μελών που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 50 της 20.2.2014, σ. 22-34)

Βλέπε την ενοποιημένη απόδοση.

τελευταία ενημέρωση 07.07.2020