Ταμείο Συνοχής (2014-2020)

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους στόχους για το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ για την περίοδο χρηματοδότησης 2014-2020. Το Ταμείο είναι ένα από τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής της ΕΕ που στόχο έχει να περιορίσει τις αναπτυξιακές ανισότητες μεταξύ των περιφερειών.

ΠΡΆΞΗ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1084/2006.

ΣΎΝΟΨΗ

Το Ταμείο Συνοχής στηρίζει τις φτωχότερες περιφέρειες της ΕΕ, με στόχο την προώθηση της οικονομικής μεγέθυνσης, της απασχόλησης και της βιώσιμης ανάπτυξης. Τα κράτη μέλη με ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ) ανά κάτοικο κάτω από το 90 % του μέσου όρου της ΕΕ είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής. Το ανώτατο όριο για τη συνδρομή του Ταμείου Συνοχής στις δημόσιες δαπάνες των κρατών μελών έχει οριστεί στο 85 %.

Τομείς δραστηριότητας

Το Ταμείο Συνοχής συγχρηματοδοτεί δράσεις για:

την ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών,

την προώθηση των περιβαλλοντικών στόχων της ΕΕ, δηλαδή την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και τη στήριξη για βιώσιμα έργα μεταφορών τα οποία δεν ανήκουν στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών,

την παροχή τεχνικής βοήθειας.

Οι επενδυτικές προτεραιότητες περιλαμβάνουν έργα που προωθούν:

μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα,

την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων,

την προστασία/διατήρηση του περιβάλλοντος,

τις βιώσιμες μεταφορές και την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης.

Συνολικά 10 δις ευρώ θα διατεθούν κατά την περίοδο χρηματοδότησης 2014-2020 για τη συγχρηματοδότηση έργων υποδομών μεταφορών με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τα οποία προβλέπονται στον κανονισμό (αριθ.1316/2013) Συνδέοντας την Ευρώπη

Επιλέξιμες δαπάνες

Η επιλεξιμότητα αποφασίζεται σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, οι ακόλουθες δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής:

ο παροπλισμός ή η κατασκευή πυρηνικών σταθμών παραγωγής ενέργειας,

οι επενδύσεις με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις δραστηριότητες που καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας εκπομπών (ETS),

η στέγαση (εκτός από την ενεργειακή απόδοση ή τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας),

η κατασκευή, επεξεργασία και εμπορία του καπνού,

η παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες,

οι επενδύσεις σε υποδομές αερολιμένων (εκτός αν αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος ή συνοδεύονται από μέτρα για τον μετριασμό των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων).

Ο κανονισμός πρέπει να αναθεωρηθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1300/2013

21.12.2013

-

ΕΕ L 347 της 20.12.2013

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Εκτελεστική απόφαση 2014/99/EE της Επιτροπής για την κατάρτιση του καταλόγου των περιφερειών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, καθώς και των κρατών μελών που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 50 της 20.2.2014).

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17.04.2014