Ενίσχυση ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας

ΣΎΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΌΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΆΦΟΥ:

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 - υποστήριξη της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΣΎΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΈΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ;

Ο κανονισμός καθορίζει τους στόχους, τα κριτήρια και τα διαθέσιμα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για την περίοδο 2014-2020, με ειδική μνεία στην ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (ΕΕΣ) -έναν από τους στόχους της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ.

ΒΑΣΙΚΆ ΣΗΜΕΊΑ

Γενικοί στόχοι

Η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (ΕΕΣ) αποτελεί βασικό στόχο της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Ο παρών κανονισμός περιγράφει το πλαίσιο και τις γενικές αρχές της ΕΕΣ, και ορίζει το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠΑ όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της εδαφικής συνεργασίας για την περίοδο 2014-2020.

Στόχος της ΕΕΣ είναι να ενθαρρύνει τις περιφέρειες και τις πόλεις διαφορετικών χωρών της ΕΕ να συνεργαστούν και να μάθουν η μία από την άλλη μέσα από κοινά προγράμματα, έργα και δίκτυα.

Υπάρχουν τρία είδη προγραμμάτων ΕΕΣ:

προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας: χρηματοδότηση κοινών έργων που υλοποιούνται άμεσα στα σύνορα της ΕΕ, για παράδειγμα, μεταξύ γειτονικών χερσαίων και θαλάσσιων παραμεθόριων περιοχών ή μιας περιοχής από τουλάχιστον μία χώρα της ΕΕ και μιας τρίτης χώρας στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Οι εν λόγω περιοχές σε τρίτες χώρες δεν πρέπει να καλύπτονται από προγράμματα στο πλαίσιο των εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ·

προγράμματα διακρατικής συνεργασίας: συμμετέχουν εθνικοί, περιφερειακοί και τοπικοί εταίροι σε ευρύτερα εδάφη συνεργασίας, όπως στην περιφέρεια της Βαλτικής θάλασσας·

διαπεριφερειακή συνεργασία: όλες οι χώρες της ΕΕ είναι επιλέξιμες να συμμετέχουν σε έργα αυτού του είδους. Συμπεριλαμβάνονται έργα και δίκτυα ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ περιφερειακών και τοπικών φορέων σε διαφορετικές χώρες. Τα εν λόγω έργα στόχο έχουν να διασφαλίσουν ότι οι πόροι της πολιτικής συνοχής χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά.

Διαχείριση προγραμμάτων

Καθώς στα προγράμματα της ΕΕΣ συμμετέχει ομάδα χωρών της ΕΕ και, ορισμένες φορές, τρίτων χωρών, τη διαχείρισή τους αναλαμβάνει φορέας που έχει οριστεί από κοινού από τις συμμετέχουσες χώρες.

Υποβολή εκθέσεων

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/207 θεσπίζει τους λεπτομερείς κανόνες που πρέπει να ακολουθούν οι διαχειριστικές αρχές για την κατάρτιση των ετήσιων εκθέσεων εφαρμογής και της τελικής έκθεσης εφαρμογής.

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός εντός του ΕΤΠΑ για την ΕΕΣ είναι 8,9 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020. Η συμβολή στα τρία βασικά είδη προγραμμάτων κατανέμεται ως εξής:

διασυνοριακή συνεργασία: 6,6 δισ. ευρώ

διακρατική συνεργασία: 1,8 δισ. ευρώ

διαπεριφερειακή συνεργασία: 500 εκατ. ευρώ

Κατάλογος προγραμμάτων συνεργασίας

Η εκτελεστική απόφαση 2014/366/ΕΕ της Επιτροπής περιλαμβάνει κατάλογο των προγραμμάτων συνεργασίας και το ποσό στήριξης του ΕΤΠΑ για κάθε πρόγραμμα.

ΠΛΑΊΣΙΟ

Το ΕΤΠΑ συνιστά 1 από τα 5 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία που συνεργάζονται για να στηρίξουν την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και για να διαμορφώνουν τους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ «Ευρώπη 2020» για τη δημιουργία έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

ΠΡΆΞΗ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1299/2013

21.12.2013

-

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 259-280

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ.320-469)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 289-302)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) (ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ. 19-24). Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΕ L 138, 13.5.2014, σ. 5-44). Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 481/2014 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους ειδικούς κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών για προγράμματα συνεργασίας (ΕΕ L 138, 13.5.2014, σ. 45-50)

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 288/2014 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά το υπόδειγμα για τα επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση», και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όσον αφορά το υπόδειγμα για τα επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (ΕΕ L 87, 22.3.2014, σ. 1-48)

Εκτελεστική απόφαση 2014/366/ΕΕ της Επιτροπής, της 16ης Ιουνίου 2014, για τον καθορισμό του καταλόγου των προγραμμάτων συνεργασίας και την αναφορά του πλήρους ποσού της συνολικής στήριξης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για κάθε πρόγραμμα στο πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας για την περίοδο 2014 έως 2020 (ΕΕ L 178, 18.6.2014, σ. 18-25). Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Εκτελεστική απόφαση 2014/388/ΕΕ της Επιτροπής, της 16ης Ιουνίου 2014, σχετικά με την κατάρτιση του καταλόγου των περιφερειών και των περιοχών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο των διασυνοριακών και διακρατικών συνιστωσών του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας για την περίοδο 2014 έως 2020 (ΕΕ L 183, 24.6.2014, σ. 75-134).

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 184/2014 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2014, για τον καθορισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, των όρων και των προϋποθέσεων που θα εφαρμόζονται στο σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής και για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, της ονοματολογίας των κατηγοριών παρέμβασης για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΕ L 57, 27.2.2014, σ. 7-20).

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων (ΕΕ L 223, 29.7.2014, σ. 7-18)

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/207 της Επιτροπής, της 20ης Ιανουαρίου 2015, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα υποδείγματα για την έκθεση προόδου, την υποβολή πληροφοριών για τα μεγάλα έργα, το κοινό σχέδιο δράσης, τις εκθέσεις υλοποίησης για τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση», τη δήλωση διαχείρισης, τη στρατηγική λογιστικού ελέγχου, τη γνώμη λογιστικού ελέγχου και την ετήσια έκθεση ελέγχου, καθώς και τη μεθοδολογία εκπόνησης της ανάλυσης κόστους-ωφέλειας, και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το υπόδειγμα για τις εκθέσεις υλοποίησης του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (ΕΕ L 38, 13.2.2015, σ. 1-122)

τελευταία ενημέρωση 12.10.2015