Γενικό πλαίσιο για τις κυρώσεις της ΕΕ

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Άρθρο 29 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 215 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 215 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΕ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Σταδιακές κυρώσεις

Ένα ευρύ φάσμα σταδιακών κυρώσεων μπορεί να επιβάλλεται από την ΕΕ κατά τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω.

Τα περιοριστικά μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν:

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να προβλέπονται παρεκκλίσεις από τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα εξαγωγής αγαθών για την κάλυψη των βασικών αναγκών (όπως τρόφιμα ή φάρμακα).

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να προβλέψουν εξαιρέσεις σε ταξιδιωτικές απαγορεύσεις (για παράδειγμα, να επιτρέψουν σε μέλος κυβέρνησης μιας χώρας για την οποία υπάρχει απαγόρευση να συμμετέχει σε διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών που διεξάγεται στην επικράτειά τους).

Αντίκτυπος και αποτελέσματα

Οι κυρώσεις είναι σχεδιασμένες να έχουν πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις. Εφαρμόζονται σε:

Εισαγωγή νέων καθεστώτων περιοριστικών μέτρων

Το 2018 και 2019 θεσπίστηκαν τρία νέα καθεστώτα περιοριστικών μέτρων:

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση — Τίτλος V — Γενικές διατάξεις για την εξωτερική δράση της Ένωσης και ειδικές διατάξεις σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας — Κεφάλαιο 2 — Ειδικές διατάξεις σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας — Τμήμα 1 — Κοινές διατάξεις — Άρθρο 29 (πρώην άρθρο 15 ΣΕΕ) (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 33)

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Μέρος πέμπτο — Η εξωτερική δράση της Ένωσης — Τίτλος IV — Περιοριστικά μέτρα — Άρθρο 215 (πρώην άρθρο 301 της ΣΕΚ) (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 144)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κοινός Στρατιωτικός Κατάλογος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 95 της 12.3.2019, σ. 1-35)

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/796 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2019, σχετικά με την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά των κυβερνοεπιθέσεων που απειλούν την Ένωση ή τα κράτη μέλη της (ΕΕ L 129I της 17.5.2019, σ. 1-12)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/796 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη απόδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/797 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2019, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά κυβερνοεπιθέσεων που απειλούν την Ένωση ή τα κράτη μέλη της (ΕΕ L 129I της 17.5.2019, σ. 13-19)

Βλέπε ενοποιημένη απόδοση.

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1890 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των παράνομων γεωτρήσεων της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο (ΕΕ L 291 της 12.11.2019, σ. 3-12)

Βλέπε ενοποιημένη απόδοση.

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/1894 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των παράνομων γεωτρήσεων της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο (ΕΕ L 291 της 12.11.2019, σ. 47-53)

Βλέπε ενοποιημένη απόδοση.

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1542 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της διάδοσης και της χρήσης χημικών όπλων (ΕΕ L 259 της 16.10.2018, σ. 12-21)

Βλέπε ενοποιημένη απόδοση.

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/1544 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της διάδοσης και της χρήσης χημικών όπλων (ΕΕ L 259 της 16.10.2018, σ. 25-30)

Βλέπε ενοποιημένη απόδοση.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου, της 5ης Μαΐου 2009, περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (ΕΕ L 134 της 29.5.2009, σ. 1-269)

Βλέπε ενοποιημένη απόδοση.

τελευταία ενημέρωση 09.10.2020