Ινστιτούτο Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Ασφάλειας

Το Ινστιτούτο Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Ασφάλειας παρέχει έρευνα και ανάλυση για διεθνή θέματα προκειμένου να συνδράμει την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ανάπτυξη της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας της.

ΠΡΆΞΗ

Απόφαση 2014/75/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 2014, περί του Ινστιτούτου Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Ασφάλειας.

ΣΎΝΟΨΗ

Με αυτή την απόφαση του Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να συνεχίσει να αξιοποιεί την εμπειρογνωμοσύνη του Ινστιτούτου Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (το Ινστιτούτο) για Θέματα Ασφάλειας όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών έρευνας και ανάλυσης για διεθνή ζητήματα στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ινστιτούτο δημιουργήθηκε αρχικά τον Ιανουάριο 2002. Έχει την έδρα του στο Παρίσι και διατηρεί γραφείο συνδέσμου στις Βρυξέλλες.

Με την έρευνα και ανάλυση που εκπονεί, το Ινστιτούτο συνεισφέρει στη διαμόρφωση αποφάσεων στον τομέα της ΚΕΠΠΑ. Ειδικότερα, διεξάγει ανάλυση και παρέχει ένα φόρουμ συζήτησης για την εξωτερική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τομείς που περιλαμβάνουν την πρόληψη των συγκρούσεων και την οικοδόμηση της ειρήνης. Οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν τη διοργάνωση εκδηλώσεων και εργαστηρίων δικτύωσης, καθώς επίσης τη συλλογή σχετικής τεκμηρίωσης για τους υπαλλήλους και τους εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαδραματίζει επίσης ρόλο διεπαφής μεταξύ των ενωσιακών θεσμικών οργάνων και της κοινότητας των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων ασφαλείας.

Το Ινστιτούτο διευθύνεται από το συμβούλιο και τον διευθυντή του:

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απόφαση 2014/75/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου

10.2.2014

-

ΕΕ L 41 της 12.2.2014

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11.06.2014