Δημόσιες προμήθειες — Κανόνες για τους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Οδηγία 2014/25/ΕΕ σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Κατώτατα όρια

Οι συμβάσεις πρέπει να εκδίδονται από εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές, δημόσιες επιχειρήσεις ή φορείς που επωφελούνται από ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα (δηλ. οντότητες που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία), σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στην οδηγία, όταν τα σχετικά ποσά υπερβαίνουν ακόλουθα ανώτατα όρια (σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016):

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί αυτά τα κατώτατα όρια κάθε 2 χρόνια για να αποφασίσει αν πρέπει να αλλάξουν σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της ΕΕ.

Δραστηριότητες που καλύπτονται

Η οδηγία ισχύει για δημόσιες συμβάσεις στους τομείς:

Εξαιρέσεις

Η οδηγία δε ισχύει για συμβάσεις:

Νέα τυποποιημένα έντυπα για τη δημοσίευση των προκηρύξεων

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής προβλέπει νέα τυποποιημένα έντυπα για τη δημοσίευση των προκηρύξεων των δημοσιών συμβάσεων. Αυτά τα νέα έντυπα χρησιμοποιούνται σε όλες τις νέες προκηρύξεις δημόσιων συμβάσεων έως τις 18 Απριλίου 2016.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Εφαρμόζεται από τις 17 Απριλίου 2014. Οι χώρες της ΕΕ όφειλαν να την ενσωματώσουν στο εθνικό δίκαιό τους έως τις 18 Απριλίου 2016.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Η γενική νομοθεσία της ΕΕ που ορίζει τους κανόνες για τις δημόσιες αγορές περιλαμβάνεται στην οδηγία 2014/24/ΕΕ. Οι εν λόγω κανόνες θεσπίζουν τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται και υποστηρίζουν ότι οι εθνικές αρχές, όταν χρησιμοποιούν τις δημόσιες συμβάσεις για να προσελκύσουν προσφορές για εργασίες που θέλουν να κάνουν, πρέπει να μεταχειρίζονται όλους τους υποψηφίους ισότιμα και να αποφεύγουν την εισαγωγή διακρίσεων ανάμεσά τους. Επίσης, πρέπει να διασφαλίζουν διαφάνεια στον τρόπο που λειτουργούν και λαμβάνουν αποφάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2014/25/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/EΚ (ΕΕ L 94, της 28.3.2014, σ. 243-374)

Διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 332/2002 έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26 Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94, της 28.3.2014, σ. 65-242)

Βλ. ενοποιημένη έκδοση

Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 26ης Φεβρουαρίου 2014,σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94, της 28.3.2014, σ. 1-64)

Βλ. ενοποιημένη έκδοση

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1986, της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2015, περί καταρτίσεως τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και περί καταργήσεως του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 842/2011 (2011 (ΕΕ L 296, της 12.11.2015, σ. 1-146)

τελευταία ενημέρωση 19.09.2016