Συστήματα εγγύησης των καταθέσεων

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Οδηγία 2014/49/ΕΕ περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων για την προστασία των καταθετών των πιστωτικών ιδρυμάτων

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

Η οδηγία επιδιώκει να παρέχει προστασία στους καταθέτες όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και να διαφυλάξει τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο σύνολό του.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Επίπεδο κάλυψης

Δικαιούχοι της εγγύησης

Καταβολή αποζημιώσεων

Χρηματοδότηση των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων

Χρήση των πόρων

Ενημέρωση των καταθετών

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 3 Ιουλίου 2015.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 149-178)

Διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 2014/49/ΕΕ έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

τελευταία ενημέρωση 21.11.2016