Απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

ΣΎΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΌΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΆΦΟΥ:

Κανονισμός (ΕΕ) 575/2013 - Διασφάλιση ότι οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις επενδύσεων ελέγχουν τους κινδύνους και διαθέτουν επαρκή κεφάλαια

ΣΎΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΈΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ;

Στοχεύει στην ενίσχυση των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας για τις τράπεζες και τις υποχρεώνει να διατηρούν επαρκή αποθεματικά κεφαλαίων και ρευστότητα. Ο γενικός στόχος είναι να καταστούν οι τράπεζες πιο εύρωστες και ανθεκτικές σε περιόδους ακραίων οικονομικών καταστάσεων.

ΒΑΣΙΚΆ ΣΗΜΕΊΑ

Γενικά, ο κανονισμός θεσπίζει ενιαίο σύνολο εναρμονισμένων κανόνων προληπτικής εποπτείας, τους οποίους πρέπει να τηρούν οι τράπεζες σε όλη την ΕΕ. Πρόκειται για το λεγόμενο «ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων», που αποσκοπεί στην ομοιόμορφη εφαρμογή των παγκόσμιων προτύπων για το τραπεζικό κεφάλαιο (Βασιλεία ΙΙΙ) σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Ειδικότερα, προβλέπει τα εξής:

Υψηλότερες και καλύτερες κεφαλαιακές απαιτήσεις. Οι τράπεζες πρέπει να κατέχουν συνολικό ποσό κεφαλαίου που να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 8 % του ενεργητικού τους που μετράται σύμφωνα με την επικινδυνότητά του. Τα ασφαλή περιουσιακά στοιχεία (π.χ. μετρητά) αγνοούνται, ενώ άλλα περιουσιακά στοιχεία (π.χ. δάνεια σε άλλα ιδρύματα) θεωρούνται πιο επικίνδυνα και σταθμίζονται με μεγαλύτερο συντελεστή κινδύνου. Όσο περισσότερα επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία διατηρεί ένα ίδρυμα τόσο περισσότερο κεφάλαιο πρέπει να διαθέτει.

Μέτρα ρευστότητας. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι τράπεζες διαθέτουν επαρκή μέσα ρευστότητας (π.χ. μετρητά ή άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να μετατραπούν ταχέως σε μετρητά με μηδενική ή μικρή μείωση της αξίας τους), ο κανονισμός προβλέπει δύο αποθέματα ρευστότητας:

τον δείκτη κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας, στόχος του οποίου είναι να διασφαλίζει ότι οι τράπεζες διαθέτουν επαρκή μέσα ρευστότητας βραχυπρόθεσμα,

την απαίτηση καθαρής σταθερής χρηματοδότησης, στόχος της οποίας είναι να διασφαλίζει ότι οι τράπεζες διαθέτουν αποδεκτό ποσό σταθερής χρηματοδότησης για να υποστηρίζουν τα περιουσιακά στοιχεία και τις δραστηριότητές τους μεσοπρόθεσμα.

Περιορισμός του αποτελέσματος μόχλευσης. Ο κανονισμός προβλέπει νέο ρυθμιστικό μέσο που αποκαλείται δείκτης μόχλευσης. Στόχος του είναι να τεθούν περιορισμοί στις τράπεζες όσον αφορά την επιβάρυνση με υπερβολικά χρέη στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Από το 2015, οι τράπεζες πρέπει να δημοσιοποιούν τον δείκτη μόχλευσής τους. Εάν είναι σκόπιμο, η Επιτροπή θα προτείνει νομοθεσία ώστε να καταστήσει αυτό τον νέο δείκτη δεσμευτικό για τις τράπεζες από το 2018.

Ο κανονισμός αποτελεί τμήμα μιας νομοθετικής δέσμης, που περιλαμβάνει και μια οδηγία, για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού τομέα της ΕΕ. Η οδηγία 2013/36/ΕΕ διέπει την πρόσβαση στις δραστηριότητες αποδοχής καταθέσεων, ενώ ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας που πρέπει να πληρούν τα χρηματοδοτικά ιδρύματα.

ΑΠΌ ΠΌΤΕ ΕΦΑΡΜΌΖΕΤΑΙ Ο ΠΑΡΏΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ;

Από τις 28 Ιουνίου 2013.

ΠΛΑΊΣΙΟ

Δικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νομοθεσία περί κεφαλαιακών απαιτήσεων

ΠΡΆΞΗ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013

28.6.2013

-

ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1-337

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση προορίζεται μόνο για σκοπούς αναφοράς.

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338-436)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1-59)

τελευταία ενημέρωση 07.10.2015