Κανονισμός για το πλαίσιο του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 468/2014 — μηχανισμός τραπεζικής εποπτείας της ΕΕ (κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ)

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΠΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ο ΕΕΜ είναι ένας από τους δύο πυλώνες της τραπεζικής ένωσης της ΕΕ*, μαζί με τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης* (ΕΜΕ).

Ο κανονισμός συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, γνωστό ως κανονισμό για τον ΕΕΜ, ο οποίος θέσπισε τον ΕΕΜ. Ο ΕΕΜ περιλαμβάνει την ΕΚΤ και τις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ) των συμμετεχουσών χωρών της ΕΕ.

Πεδίο εφαρμογής: ο κανονισμός καλύπτει τόσο τις πρακτικές λεπτομέρειες για τη συνεργασία μεταξύ της ΕΚΤ και των ΕΑΑ όσο και τους λεπτομερείς κανόνες για οργανωτικά θέματα, διοικητικές διαδικασίες και κυρώσεις, όπως:

Βασικό μέρος του κανονισμού για το πλαίσιο ΕΕΜ αποτελούν η μέθοδος αξιολόγησης και ελέγχου μιας εποπτευόμενης οντότητας και του χαρακτηρισμού αυτής ως σημαντικής ή λιγότερο σημαντικής, καθώς και οι ρυθμίσεις που προκύπτουν από αυτή την αξιολόγηση.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΠΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Τέθηκε σε ισχύ στις 15 Μαΐου 2014.

ΠΛΑΙΣΙΟ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

* Ενιαίος εποπτικός μηχανισμός: σύστημα τραπεζικής εποπτείας της ΕΕ που αποτελείται από την ΕΚΤ και τις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ). Παραχωρεί στην ΕΚΤ άμεσες εποπτικές αρμοδιότητες όσον αφορά τις τράπεζες που εδρεύουν σε χώρες της ΕΕ που συμμετέχουν στον ΕΕΜ.

* Τραπεζική ένωση της ΕΕ: ιδρύθηκε στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 με στόχο την ενίσχυση της εποπτείας των τραπεζών της ΕΕ.

* Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης: σύστημα της ΕΕ για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβληματικών τραπεζών.

* Εθνικές εντεταλμένες αρχές: οι αρμόδιες αρχές που ορίζονται σε κάθε χώρα της ΕΕ που συνεργάζεται με την ΕΚΤ για την εφαρμογή του κανονισμού για τον ΕΕΜ. Συχνά, πρόκειται για τις εθνικές κεντρικές τράπεζες, αλλά ενδέχεται να πρόκειται και για εθνικές αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 16ης Απριλίου 2014, που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών εντεταλμένων αρχών εντός του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ) (ΕΚΤ/2014/17) (ΕΕ L 141 της 14.5.2014, σ. 1–50)

τελευταία ενημέρωση 27.04.2020