Απαιτήσεις έγκρισης τύπου και εποπτείας της αγοράς για μοτοσικλέτες/μοτοποδήλατα και τετράτροχες μοτοσικλέτες στην Ευρώπη

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 168/2013 – έγκριση και εποπτεία της αγοράς δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Εγκρίνουσες αρχές και αρχές εποπτείας της αγοράς

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να ορίζουν:

Έγκριση τύπου

Οι απαιτήσεις έγκρισης τύπου απευθύνονται στους εμπλεκόμενους κατασκευαστές (οχημάτων), τις εγκρίνουσες αρχές και τις τεχνικές υπηρεσίες (π.χ. φορείς επιθεώρησης) των οχημάτων. Τύπος οχήματος μπορεί να διατίθεται προς πώληση στην αγορά της ΕΕ, εφόσον ένα όχημα συμμορφώνεται με μία ολοκληρωμένη δέσμη απαιτήσεων.

Ο κατασκευαστής πρέπει να παραδίδει πιστοποιητικό συμμόρφωσης μαζί με κάθε όχημα· το πιστοποιητικό αυτό επιτρέπει στον ιδιοκτήτη να εκδώσει άδεια κυκλοφορίας για το όχημα.

Απαιτήσεις λειτουργικής ασφάλειας

Ο κανονισμός θεσπίζει απαιτήσεις ασφάλειας όπως οι εξής:

Απαιτήσεις περιβαλλοντικής επίδοσης

Ένα όχημα κατηγορίας L, προκειμένου να λάβει έγκριση τύπου, πρέπει να συμμορφώνεται με 8 διαφορετικούς τύπους δοκιμής όπως για τις εκπομπές λόγω εξάτμισης (ατμούς καυσίμου), τις διατάξεις ελέγχου της ρύπανσης, την ενεργειακή απόδοση και τον ήχο.

Ο κανονισμός θεσπίζει περιβαλλοντικές απαιτήσεις για 2 στάδια μείωσης των εκπομπών. Το πρώτο στάδιο (Euro 4) είναι υποχρεωτικό για νέους τύπους οχημάτων από την 1η Ιανουαρίου 2016. Μια δεύτερη δέσμη μέτρων (Euro 5) θα ισχύει από το 2020, η οποία θα επιτρέπει σε κατασκευαστές και προμηθευτές να προγραμματίζουν μεσοπρόθεσμα. Η εφικτότητα της δέσμης μέτρων Euro 5 θα πρέπει να επιβεβαιωθεί με μια μελέτη των πιθανών περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων η οποία θα διενεργηθεί το 2016.

Υποχρεώσεις των κατασκευαστών, των αντιπροσώπων τους, των εισαγωγέων και των διανομέων

Ο κανονισμός περιγράφει λεπτομερώς τις υποχρεώσεις όσων εμπλέκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού:

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2016.

Ωστόσο, από την 11η Σεπτεμβρίου 2014, ένας κατασκευαστής μπορεί να υποβάλλει αίτηση εθελοντικά για μια έγκριση τύπου οχήματος βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013. Η οδηγία-πλαίσιο 2002/24/ΕΚ καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2016. Έκτοτε, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 168/2013 και οι κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις του θα καταστούν υποχρεωτικές.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να μειώσει τη ρύπανση από τις μεταφορές και να αυξήσει τη λειτουργική ασφάλεια των νέων οχημάτων κατηγορίας L, ενέκρινε νέα νομοθετική πράξη το 2013 για να αντικαταστήσει την οδηγία 2002/24/ΕΚ από την 1η Ιανουαρίου 2016. «Οχήματα κατηγορίας L» είναι το όνομα μιας οικογένειας ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων, όπως μηχανοκίνητα ποδήλατα, δίκυκλα και τρίκυκλα μοτοποδήλατα, μοτοσυκλέτες (με ή χωρίς καλάθι), τρίκυκλα και τετράκυκλα.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων (ΕΕ L 60 της 2.3.2013, σ. 52–128)

Διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 168/2013 έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 901/2014 της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2014, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις διοικητικές απαιτήσεις για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων (ΕΕ L 249 της 22.8.2014, σ. 1–202)

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 3/2014 της Επιτροπής, της 24ης Οκτωβρίου 2013, που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις λειτουργικής ασφάλειας των οχημάτων για την έγκριση δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων (ΕΕ L 7 της 10.1.2014, σ. 1–12). Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 44/2014 της Επιτροπής, της 21ης Νοεμβρίου 2013, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κατασκευή οχημάτων και τις γενικές απαιτήσεις για την έγκριση δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων (ΕΕ L 25 της 28.1.2014, σ. 1–102)

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 134/2014 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2013, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τις επιδόσεις μονάδας πρόωσης και για την τροποποίηση του παραρτήματος V (ΕΕ L 53 της 21.2.2014, σ. 1–10)

τελευταία ενημέρωση 28.06.2016