Ασφαλέστερα αυτοκίνητα: ζώνες ασφαλείας και συστήματα συγκράτησης παιδιών

ΣΎΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΌΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΆΦΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009: έγκριση τύπου για τη γενική ασφάλεια των μηχανοκίνητων οχημάτων, των ρυμουλκούμενων και των συστημάτων, των κατασκευαστικών στοιχείων και των χωριστών τεχνικών μονάδων

ΣΎΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΈΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ;

Γενικά, απαιτεί όλα τα ανταλλακτικά και τα κατασκευαστικά στοιχεία των μηχανοκίνητων οχημάτων να λαμβάνουν έγκριση τύπου* πριν κυκλοφορήσουν στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Αυτό περιλαμβάνει τις ζώνες ασφαλείας και τα συστήματα συγκράτησης παιδιών.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι οι κατασκευαστές ζωνών ασφαλείας και συστημάτων συγκράτησης παιδιών σε ολόκληρη την ΕΕ πληρούν τα ίδια πρότυπα ασφαλείας.

ΒΑΣΙΚΆ ΣΗΜΕΊΑ

Οι κατασκευαστές πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλα τα νέα οχήματα έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και συναρμολογηθεί ούτως ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος τραυματισμού για τους επιβάτες και τους λοιπούς χρήστες του οδικού δικτύου.

Σε αυτό περιλαμβάνονται τα συστήματα των οχημάτων, τα κατασκευαστικά στοιχεία καθώς και οι χωριστές τεχνικές μονάδες όπως:

ζώνες ασφαλείας και

συστήματα αγκύρωσης ή ενσωματωμένα συστήματα συγκράτησης παιδιών Isofix. Ο Isofix είναι ένας διεθνής οργανισμός για την τυποποίηση προτύπου σχετικά με τα συστήματα αγκύρωσης των παιδικών καθισμάτων ασφαλείας.

Οι απαιτήσεις εγκατάστασης των ζωνών ασφαλείας και των συστημάτων συγκράτησης παιδιών διέπονται από την παγκόσμια τεχνική εναρμόνιση των κανονισμών σχετικά με τα οχήματα που καταρτίζεται από την ΟEE/ΗE (Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη):

κανονισμός αριθ. 16 (ζώνες ασφαλείας, συστήματα συγκράτησης, συστήματα συγκράτησης παιδιών και συστήματα συγκράτησης παιδιών Isofix)·

κανονισμός αριθ. 44 (συστήματα συγκράτησης παιδιών)·

κανονισμός αριθ. 129 (ενισχυμένα συστήματα συγκράτησης παιδιών — EΣΣΠ).

Οι κατασκευαστές πρέπει να αποδεικνύουν ότι τα συστήματα ζωνών ασφαλείας και συγκράτησης παιδιών συμμορφώνονται με τους εν λόγω κανονισμούς της ΟEE/ΗE. Εφόσον το πράττουν, θεωρείται επίσης ότι συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και, επομένως, πληρούν τις προϋποθέσεις για την έγκριση τύπου ΕΚ.

Οι κανόνες και οι διαδικασίες αυτού του κανονισμού τροποποιήθηκαν το 2015 με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/166.

ΠΛΑΊΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τεχνική εναρμόνιση.

ΒΑΣΙΚΟΊ ΌΡΟΙ

* Έγκριση τύπου: σημαίνει ότι έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι ώστε να διασφαλίζεται ότι πληρούνται οι σχετικές ρυθμιστικές και τεχνικές απαιτήσεις καθώς και οι απαιτήσεις ασφαλείας.

ΠΡΆΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και γενικής ασφαλείας των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009

20.8.2009

EE L 200 της 31.7.2009, σ. 1-24

Διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς.

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Κανονισμός αριθ. 16 της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών (ΟΕΕ/ΗΕ) — Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση για: I. Ζώνες ασφαλείας, συστήματα συγκράτησης, συστήματα συγκράτησης παιδιών και συστήματα συγκράτησης παιδιών Isofix για τους επιβαίνοντες μηχανοκίνητα οχήματα — II. Οχήματα εξοπλισμένα με ζώνες ασφαλείας, διατάξεις υπενθύμισης χρήσης ζώνης ασφαλείας, συστήματα συγκράτησης, συστήματα συγκράτησης παιδιών και συστήματα συγκράτησης παιδιών Isofix (ΕΕ L 233 της 9.9.2011, σ. 1-94)

Κανονισμός αριθ. 44 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) — Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση συστημάτων συγκράτησης παιδιών για μηχανοκίνητα οχήματα («συστήματα συγκράτησης παιδιών»). (ΕΕ L 330 της 16.12.2005, σ. 56-157)

Κανονισμός αριθ. 129 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΟΗΕ) — Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση ενισχυμένων συστημάτων συγκράτησης παιδιών που χρησιμοποιούνται σε μηχανοκίνητα οχήματα (ΕΣΣΠ) (ΕΕ L 97 της 29.3.2014, σ. 21-128)

τελευταία ενημέρωση 20.10.2015