Σύστημα eCall επί του οχήματος — έγκριση τύπου

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/758 όσον αφορά τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για την ανάπτυξη του συστήματος eCall που βασίζεται στην υπηρεσία 112 σε οχήματα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε:

Υποχρεώσεις των κατασκευαστών

Όλοι οι νέοι τύποι των οχημάτων αυτών πρέπει:

Τεχνικές απαιτήσεις και διαδικασίες ελέγχου

Μέσω μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/79. Ο εν λόγω κανονισμός συμπληρώνει και τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/758 για τη θέσπιση λεπτομερών τεχνικών απαιτήσεων και διαδικασιών ελέγχου για την έγκριση τύπου της ΕΕ για μηχανοκίνητα οχήματα όσον αφορά τα συστήματα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112, τις χωριστές τεχνικές μονάδες και τα κατασκευαστικά στοιχεία.

Προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων

Τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας μέσω του συστήματος eCall πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ περί προστασίας δεδομένων και ιδιωτικής ζωής (βλέπε σύνοψη). Ο κανονισμός προβλέπει, επίσης, ορισμένους ειδικούς κανόνες, μεταξύ άλλων:

Από τις 31 Μαρτίου 2018 η έγκριση τύπου στην ΕΕ χορηγείται μόνο σε οχήματα και συστήματα eCall που συμμορφώνονται με αυτόν τον κανονισμό.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Το άρθρο 2 παράγραφος 2, το άρθρο 5 παράγραφος 8 και 9, το άρθρο 6 παράγραφος 12 και 13 και τα άρθρα 8, 9, 10 και 12 εφαρμόζονται από τις 8 Ιουνίου 2015, όταν η Επιτροπή προβλεπόταν να εγκρίνει τη νομοθεσία μέσω κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικών πράξεων, όπου αρμόζει. Τα υπόλοιπα άρθρα εφαρμόζονται από τις 31 Μαρτίου 2018.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Έγκριση τύπου: καταδεικνύει ότι έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι ώστε να διασφαλίζεται ότι πληρούνται οι σχετικές κανονιστικές και τεχνικές απαιτήσεις καθώς και οι απαιτήσεις ασφαλείας.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/758 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, όσον αφορά τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για την ανάπτυξη του συστήματος eCall που βασίζεται στην υπηρεσία 112 σε οχήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/EΚ (ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 77-89)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/758 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη απόδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης «112» [COM(2020) 808 final της 15.12.2020]

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1-88)

Βλέπε την ενοποιημένη απόδοση.

τελευταία ενημέρωση 28.05.2021