Σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τα καινοτόμα φάρμακα

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 557/2014 για τη σύσταση της κοινής επιχείρισης πρωτοβουλίας για καινοτόμα φάρμακα 2

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

Θεσπίζει τη δεύτερη φάση της κοινής επιχείρισης (ΚΕ) πρωτοβουλίας για καινοτόμα φάρμακα (ΠΚΦ) για την περίοδο από το 2014 μέχρι το 2020.

Η ΚΕ ΠΚΦ 2 αποσκοπεί στην ανάπτυξη νέων εμβολίων, φαρμάκων και θεραπειών. Αυτό συντελείται μέσα από κοινά ερευνητικά έργα για την αντιμετώπιση των υγειονομικών προκλήσεων της Ευρώπης και τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας του φαρμακευτικού κλάδου της Ευρώπης.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Στόχοι

Στρατηγικό ερευνητικό θεματολόγιο

Η ΠΚΦ 2 επικεντρώνεται σε 4 τομείς έρευνας:

Οι προτεραιότητες στον τομέα της υγείας στις οποίες θα εστιάσει η ΠΚΦ περιλαμβάνουν:

Διαχείριση

Προϋπολογισμός

Η συνεισφορά της ΕΕ στην ΠΚΦ 2 ανέρχεται σε 1 638 δις ευρώ για την περίοδο έως το 2024. Αυτή θα συνδυαστεί με 1.425 δις ευρώ που έχει δεσμεύσει ο φαρμακευτικός κλάδος (συνεισφορές σε είδος). Επιπρόσθετη χρηματοδότηση προέρχεται από άλλους κλάδους ή οργανισμούς στον τομέα των βιοεπιστημών που θα αποφασίσουν να συνεισφέρουν στην ΠΚΦ 2 ως μέλη ή συνεργαζόμενοι εταίροι σε επιμέρους έργα. Η ΚΕ επιδιώκει επίσης να αναπτύξει συνέργειες με τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Εφαρμόζεται από τις 27 Ιουνίου 2014.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Βιοδείκτες: βιολογικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση ατόμων με προδιάθεση σε ορισμένες ασθένειες.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 557/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρισης πρωτοβουλίας για καινοτόμα φάρμακα 2 (ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 54-76)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 622/2014 της Επιτροπής, της 14ης Φεβρουαρίου 2014, για τη θέσπιση παρέκκλισης από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 2020 — Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)» όσον αφορά την κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα (ΕΕ L 174 της 13.6.2014, σ. 7-11)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, που καθορίζει τους κανόνες για συμμετοχή και διάδοση στο «Ορίζοντας 2020 - το Πρόγραμμα-Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία (2014-2020)» και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1906/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 81-103)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του «Ορίζοντας 2020 - το Πρόγραμμα-Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία (2014-2020)» και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104-173)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης

τελευταία ενημέρωση 21.08.2018