Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Οδηγία 2013/53/ΕΕ για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η οδηγία θεσπίζει απαιτήσεις για κατασκευαστές, εισαγωγείς και διανομείς σκαφών, και στηρίζεται σε νομοθεσία που εγκρίθηκε το 2003, η οποία περιελάμβανε όρια για τις εκπομπές καυσαερίων (CO, HC, NOx και σωματίδια) και την ηχοστάθμη θορύβου, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι τεχνολογικές εξελίξεις που οδήγησαν σε βελτιωμένες περιβαλλοντικές επιδόσεις.

Κατηγορίες σχεδιασμού

Η νέα οδηγία διευκρινίζει τις κατηγορίες σχεδιασμού (A, B, Γ και Δ) για σκάφη, βάσει των όρων καταλληλότητας για ναυσιπλοΐα, όπως είναι η ισχύς του ανέμου και το σημαντικό ύψος κυμάτων.

Σήμανση CE

Όλα τα σκάφη, καθορισμένα συστατικά μέρη και προωστικοί κινητήρες υπόκεινται σε σήμανση CE που καταδεικνύει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ. Η σήμανση CE πρέπει να τοποθετείται στην πινακίδα του κατασκευαστή του σκάφους χωριστά από τον αναγνωριστικό αριθμό του σκάφους στην περίπτωση του σκάφους, και άμεσα στον κινητήρα στην περίπτωση προωστικού κινητήρα.

Άλλες ουσιώδεις απαιτήσεις περιλαμβάνουν:

Μεταβατική περίοδος

Οι κατασκευαστές πρέπει να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της οδηγίας έως τις 18 Ιανουαρίου 2017, ενώ οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ορισμένους μικρότερους εξωλέμβιους προωστικούς κινητήρες βενζίνης ανάφλεξης με σπινθήρα έχουν χρονικό περιθώριο έως τις 18 Ιανουαρίου 2020.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Εφαρμόζεται από τις 17 Ιανουαρίου 2014. Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2016. Αντικαθιστά την οδηγία 94/25/ΕΚ με ισχύ από τις 18 Ιανουαρίου 2016.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2013/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη και την κατάργηση της οδηγίας 94/25/ΕΚ (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 90–131)

Διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 2013/53/ΕΕ έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνον αξία τεκμηρίωσης.

τελευταία ενημέρωση 24.02.2016