Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα για επιβάτες

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/424 — εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Εφαρμόζεται από τις 21 Απριλίου 2018, εκτός από ορισμένα άρθρα που αφορούν κυρίως τα όργανα και τις διαδικασίες κοινοποίησης. Αυτά εφαρμόζονται από τις 21 Οκτωβρίου 2016.

ΠΛΑΙΣΙΟ

* ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Εγκατάσταση με συρματόσχοινα: το εγκατεστημένο στον τόπο λειτουργίας του πλήρες σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών και των υποσυστημάτων, με σκοπό τη μεταφορά προσώπων με συρματόσχοινα.

Υποσύστημα: σύστημα ή συνδυασμός συστημάτων που προορίζονται να ενσωματωθούν σε εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα, όπως όργανα τάνυσης των συρματόσχοινων, αναρτήσεις και ηλεκτροτεχνικές εγκαταστάσεις.

Κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας: συστατικό στοιχείο υλικού ή κάθε σύστημα που προορίζεται να ενσωματωθεί σε υποσύστημα ή σε εγκατάσταση με σκοπό να εξασφαλίσει την επιτέλεση λειτουργίας σχετικής με την ασφάλεια.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/424 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα και την κατάργηση της οδηγίας 2000/9/ΕΚ (ΕΕ L 81 της 31.3.2016, σ. 1-50)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕE) 2016/424 έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης

τελευταία ενημέρωση 13.12.2016