Δέσμευση και δήμευση προϊόντων εγκλήματος

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Οδηγία 2014/42/ΕΕ σχετικά με τη δέσμευση και τη δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος στην ΕΕ

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ;

Σκοπός της οδηγίας είναι να καταστήσει ευκολότερη για τις εθνικές αρχές τη δήμευση και την ανάκτηση προϊόντων* και οργάνων* εγκλήματος στην ΕΕ.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Καθορίζει τους ελάχιστους κανόνες για τη δέσμευση και στη συνέχεια τη δήμευση προϊόντων και οργάνων εγκλήματος.

Τα εν λόγω ποινικά αδικήματα είναι αυτά που αναφέρονται σε διάφορους νόμους της ΕΕ και απαριθμούνται στο άρθρο 3 της οδηγίας.

Εκτός από τη δήμευση (κατόπιν ποινικής καταδίκης) προϊόντων και των οργάνων ή τη δήμευση της αξίας τους, το άρθρο 4 προβλέπει τη δήμευση προϊόντων και οργάνων εγκλήματος στις περιπτώσεις φυγής ή ασθένειας του ενδιαφερομένου (όταν ο ύποπτος ή το κατηγορούμενο πρόσωπο είναι αδύνατο να παραστεί στην ποινική δίκη για εκτεταμένο χρονικό διάστημα, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία δεν μπορεί να συνεχιστεί υπό ομαλές συνθήκες και η ποινική καταδίκη δεν είναι δυνατή).

Το άρθρο 5 καθορίζει σαφέστερους κανόνες σχετικά με εκτεταμένες εξουσίες δήμευσης, καθιστώντας έτσι ευκολότερη τη δήμευση όταν ένας δικαστής κρίνει ότι το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο αποκτήθηκε μέσω άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων από τον καταδικασθέντα.

Το άρθρο 6 της οδηγίας επιτρέπει τη δήμευση όταν το περιουσιακό στοιχείο έχει μεταβιβαστεί από τον ύποπτο σε τρίτους, είτε άμεσα αποκτηθεί από έναν τρίτο, ο οποίος θα πρέπει να γνώριζε ότι είναι αποτέλεσμα εγκλήματος.

Σύμφωνα με το άρθρο 10, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να διαχειριστούν επαρκώς δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία (για παράδειγμα με τη θέσπιση υπηρεσιών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων), έτσι ώστε να μην χάνουν την οικονομική αξία τους πριν από την τελική δήμευσή τους.

Η Ιρλανδία συμμετέχει στην οδηγία, χωρίς όμως να ισχύει το ίδιο για το Ηνωμένο Βασίλειο (1) και τη Δανία.

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Η οδηγία τέθηκε σε ισχύ στις 19 Μαΐου 2014. Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να την ενσωματώσουν στην εθνική νομοθεσία τους μέχρι την 4η Οκτωβρίου 2016.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

* Προϊόντα: έσοδα από παράνομες δραστηριότητες.

* Όργανα: τα μέσα που χρησιμοποιούνται για τη διάπραξη εγκλημάτων (π.χ. ένα σκάφος που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ναρκωτικών).

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2014/42/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, σχετικά με τη δέσμευση και τη δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 127 της 29.4.2014, σ. 39-50)

Διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 2014/42/ΕΕ έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη απόδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

τελευταία ενημέρωση 07.01.2016(1) Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γίνεται τρίτη χώρα (χώρα εκτός ΕΕ) από την 1η Φεβρουαρίου 2020.