Πρόληψη της κατάχρησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και για τρομοκρατικούς σκοπούς

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 — πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η οδηγία εφαρμόζεται σε:

Η οδηγία:

Όσοι υπάγονται στην οδηγία πρέπει:

Τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849

Μετά από μια σειρά τρομοκρατικών επιθέσεων στην Ευρώπη το 2016, η οδηγία (ΕΕ) 2018/843 (5η οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 5ΟΚΞΧ), η οποία τροποποιεί την οδηγία (ΕΕ) 2015/849, εγκρίθηκε το 2018. Η τροποποιητική οδηγία πρέπει να θεσπιστεί νομοθετικά στις χώρες της ΕΕ έως τις 10 Ιανουαρίου 2020. Η νέα οδηγία καθιστά πιο αυστηρούς τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με πολλούς τρόπους, όπως:

Συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/848

Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/758 της Επιτροπής θεσπίζει μια σειρά πρόσθετων μέτρων, μεταξύ άλλων τις ελάχιστες ενέργειες, που πρέπει να λαμβάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σε περιπτώσεις όπου το δίκαιο της χώρας εκτός ΕΕ δεν επιτρέπει την εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών σε επίπεδο ομίλου, σε υποκαταστήματα ή θυγατρικές πλειοψηφικής συμμετοχής που ανήκουν στον όμιλο και είναι εγκατεστημένα/εγκατεστημένες στη χώρα εκτός ΕΕ.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Η οδηγία (ΕΕ) 2015/849 εφαρμόζεται από τις 25 Ιουνίου 2015 και αρχικά προορίζονταν να γίνει νόμος στις χώρες της ΕΕ έως τις 26 Ιουνίου 2017. Ωστόσο, η προθεσμία αυτή παρατάθηκε περαιτέρω με αρκετές τροποποιήσεις, και ιδίως με την οδηγία (ΕΕ) 2018/843, η οποία έπρεπε να ενσωματωθεί πλήρως στο εθνικό δίκαιο των χωρών τις ΕΕ έως τις 10 Ιανουαρίου 2020.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η οδηγία αποτελεί μέρος της δέσμης νομοθετικών μέτρων της ΕΕ με στόχο την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η οποία περιλαμβάνει τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/847 περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών. Παράλληλα, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής της ΕΕ για την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος, που περιλαμβάνει επίσης τις εργασίες:http://publications.europa.eu/resource/celex/32015R0847

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: η μετατροπή εσόδων τα οποία προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα σε κατ’ επίφαση νόμιμα κεφάλαια, συνήθως με τη συνδρομή του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Για παράδειγμα, μέσω της απόκρυψης της προέλευσης των κεφαλαίων, της μεταβολής της μορφής τους ή της μεταφοράς τους σε σημεία όπου είναι λιγότερο πιθανό να ελκύσουν την προσοχή των διωκτικών αρχών.
Χρηματοδότηση της τρομοκρατίας: η παροχή ή συγκέντρωση κεφαλαίων με την πρόθεση να χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή τρομοκρατικών εγκλημάτων.
Πραγματικός δικαιούχος: το άτομο που τελικά κατέχει ή ελέγχει μια εταιρεία.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73-117)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη απόδοση αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Αναφορά από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την εκτίμηση των κινδύνων επίδρασης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην εσωτερική αγορά και εμπλοκής με τις διασυνοριακές δραστηριότητες [COM(2019) 370 final της 26.6.2017]

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την αξιολόγηση του πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών [COM(2019) 371 final της 22.4.2014]

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/758 της Επιτροπής, της 31ης Ιανουαρίου 2019, για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ελάχιστες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν και το είδος των επιπρόσθετων μέτρων που πρέπει να λαμβάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί για τον μετριασμό του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε ορισμένες τρίτες χώρες (ΕΕ L 125 της 14.5.2019, σ. 4-10)

Αναφορά από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την εκτίμηση των κινδύνων επίδρασης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην εσωτερική αγορά και εμπλοκής με τις διασυνοριακές δραστηριότητες [COM(2017) 340 final της 26.6.2017]

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1675 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2016, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2015/849/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες (ΕΕ L 254 της 20.9.2016, σ. 1-4)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/847 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών και περί κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 1-18)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

τελευταία ενημέρωση 07.02.2020