Προώθηση των εικονοτηλεδιασκέψεων μεταξύ χωρών της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Συστάσεις του Συμβουλίου — βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τις διασυνοριακές εικονοτηλεδιασκέψεις στον τομέα της δικαιοσύνης

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Τα πλεονεκτήματα των εικονοτηλεδιασκέψεων είναι:

Πιθανές βελτιώσεις

Ωστόσο, οι συστάσεις επισημαίνουν αρκετούς τομείς όπου οι εικονοτηλεδιασκέψεις μεταξύ των αρχών σε διάφορες χώρες της ΕΕ θα μπορούσαν να βελτιωθούν, μεταξύ άλλων:

Συστάσεις

Οι χώρες της ΕΕ καλούνται να λάβουν σειρά μέτρων όπως:

Έχει ζητηθεί από την ομάδα «Ηλεκτρονικό δίκαιο» (ηλεκτρονική δικαιοσύνη):

Η Επιτροπή θα πρέπει:

ΠΛΑΙΣΙΟ

Πύλη για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη

ΠΡΑΞΗ

Συστάσεις του Συμβουλίου — «Προώθηση της χρήσης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις διασυνοριακές εικονοτηλεδιασκέψεις στον τομέα της δικαιοσύνης στα κράτη μέλη και σε επίπεδο ΕΕ» (ΕΕ C 250 της 31.7.2015, σ. 1-5)

τελευταία ενημέρωση 20.01.2016