Επιλογή συμφωνιών παρέκτασης της δικαιοδοσίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών σε διεθνείς συναλλαγές

Οι εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που συμμετέχουν σε διεθνείς νομικές συναλλαγές πρέπει να είναι σίγουρες ότι η επιλογή συμφωνιών παρέκτασης θα τηρηθεί, και ότι η απόφαση που εκδίδεται από το εν λόγω δικαστήριο θα αναγνωριστεί διεθνώς.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση 2014/887/ΕΕ του Συμβουλίου, της 4ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης της Χάγης, της 30ής Ιουνίου 2005, για τις συμφωνίες παρέκτασης της δικαιοδοσίας

ΣΥΝΟΨΗ

Οι εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που συμμετέχουν σε διεθνείς νομικές συναλλαγές πρέπει να είναι σίγουρες ότι η επιλογή συμφωνιών παρέκτασης θα τηρηθεί, και ότι η απόφαση που εκδίδεται από το εν λόγω δικαστήριο θα αναγνωριστεί διεθνώς.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ;

Η σύμβαση διέπει την αναγνώριση και εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων σε διαφορές που προκύπτουν στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών στις οποίες τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αναθέσει αποκλειστική δικαιοδοσία σε δικαστήριο της επιλογής τους. Στα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης περιλαμβάνονται κράτη τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ.

Η σύμβαση για τις συμφωνίες παρέκτασης της δικαιοδοσίας συνήφθη στις 30 Ιουνίου 2005 υπό την αιγίδα της διάσκεψης της Χάγης για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η σύμβαση εφαρμόζεται στις αποκλειστικές συμφωνίες παρέκτασης της δικαιοδοσίας σε διεθνείς αστικές και εμπορικές υποθέσεις, αλλά αποκλείει αρκετά ζητήματα, μεταξύ των οποίων:

Συμφωνίες παρέκτασης της αποκλειστικής δικαιοδοσίας μπορούν να συνάπτονται από 2 ή περισσότερα συμβαλλόμενα μέρη προκειμένου να καθορίζεται ποια δικαστήρια (1 ή περισσότερα συγκεκριμένα δικαστήρια) ενός συμβαλλόμενου κράτους είναι αρμόδια για διαφορές που αφορούν συγκεκριμένη νομική σχέση. Η συμφωνία θεωρείται αποκλειστική εκτός εάν διευκρινίζεται άλλως από τα εμπλεκόμενα συμβαλλόμενα μέρη.

Το καθορισμένο δικαστήριο είναι το μόνο δικαστήριο που διαθέτει τη δικαιοδοσία να εκδικάζει διαφορές που καλύπτονται από τις συμφωνίες παρέκτασης της δικαιοδοσίας, εκτός εάν το δικαστήριο αποφανθεί ότι οι συμφωνίες δεν είναι έγκυρες δυνάμει του εθνικού δικαίου του. Οποιοδήποτε άλλο δικαστήριο συμβαλλόμενου κράτους (μη επιλεγέν δικαστήριο) πρέπει να αναστέλλει ή να διαπιστώνει την έλλειψη δικαιοδοσίας του για διαδικασίες που παρουσιάζονται ενώπιον του κατά παράβαση των συμφωνιών παρέκτασης της δικαιοδοσίας, εκτός από:

Άλλα συμβαλλόμενα κράτη πρέπει να αναγνωρίσουν και να εκτελέσουν εκτελεστή απόφαση του καθορισμένου δικαστηρίου.

Στις περιπτώσεις όπου η απόφαση βρίσκεται υπό εξέταση ή η περίοδος εξέτασης δεν έχει λήξει, η εκτέλεση από άλλα συμβαλλόμενα κράτη μπορεί να αναβληθεί. Επίσης, η σύμβαση αναφέρει μια σειρά άλλων καταστάσεων βάσει των οποίων μπορούν να απορριφθούν η αναγνώριση και η εκτέλεση. Αντίθετα, το κείμενο απαριθμεί επίσης τα έγγραφα που απαιτούνται για υποβολή αίτησης αναγνώρισης και εκτέλεσης.

Η σύμβαση επιτρέπει στα συμβαλλόμενα μέρη να εξαιρούν ορισμένα ζητήματα από τη σύμβαση. Όταν η ΕΕ έδωσε επίσημα τη σύμφωνη γνώμη της, έκανε δήλωση ότι δεν θα εφαρμόζει τη σύμβαση σε ορισμένα θέματα ασφάλισης.

Η σύμβαση υπογράφηκε από την ΕΕ το 2009 και επικυρώθηκε στις 11 Ιουνίου 2015. Όλες οι χώρες της ΕΕ (εκτός της Δανίας) δεσμεύονται κατά συνέπεια από τη σύμβαση.

Οι εσωτερικοί κανόνες της ΕΕ σχετικά για την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις αναθεωρήθηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 (Βρυξέλλες I) ώστε να διασφαλιστεί η συνοχή με τη σύμβαση.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απόφαση του Συμβουλίου 2014/887/ΕΕ

4.12.2014

-

ΕΕ L 353 της 10.12.2014, σ. 5-8

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (Επίσημη Εφημερίδα L 351 της 20.12.2013, σ. 1-32)

τελευταία ενημέρωση 13.05.2015