Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ)

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Στόχος του εν λόγω Ταμείου είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και να βελτιώσει την εφαρμογή και ανάπτυξη της κοινής μεταναστευτικής πολιτικής και της πολιτικής ασύλου της ΕΕ.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, την τροποποίηση της απόφασης 2008/381/ΕΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αριθ. 573/2007/ΕΚ και αριθ. 575/2007/ΕΚ και της απόφασης 2007/435/ΕΚ του Συμβουλίου.

ΣΥΝΟΨΗ

Το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) έχει 4 βασικούς στόχους:

Όλες οι χώρες της ΕΕ (εκτός της Δανίας η οποία δεν συμμετέχει στο εν λόγω Ταμείο) καταρτίζουν εθνικά προγράμματα που περιγράφουν τις δράσεις μέσω των οποίων σκοπεύουν να επιτύχουν τους στόχους που καθορίζονται στον κανονισμό του ΤΑΜΕ.

Παραδείγματα δράσεων περιλαμβάνουν μέτρα που στηρίζουν:

Ενώ το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του Ταμείου διατίθεται στα εθνικά προγράμματα, ένα μέρος αυτού χρησιμοποιείται για δράσεις σε επίπεδο ΕΕ (καλούμενες δράσεις της Ένωσης), για επείγουσα βοήθεια προς το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης και τεχνική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ειδικές δράσεις

Πλέον της χρηματοδότησης για τα εθνικά τους προγράμματα, τα κράτη μέλη μπορεί να λάβουν συμπληρωματικό ποσό για την υλοποίηση ειδικών δράσεων. Οι εν λόγω δράσεις (που απαριθμούνται στο παράρτημα II) απαιτούν από τα κράτη μέλη να συνεργάζονται και να δημιουργούν σημαντική προστιθέμενη αξία για την ΕΕ.

Πρόγραμμα επανεγκατάστασης της Ένωσης

Κάθε κράτος μέλος μπορεί να εισπράττει επίσης κάθε 2 έτη συμπληρωματικό ποσό βάσει κατ' αποκοπή ποσού 6 000 ευρώ για κάθε πρόσωπο που επανεγκαθίσταται, το οποίο προσαυξάνεται σε 10 000 ευρώ για κοινές προτεραιότητες (όπως τα περιφερειακά προγράμματα προστασίας) και ευάλωτες ομάδες ατόμων.

Προϋπολογισμός

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του Ταμείου για την περίοδο 2014-2020 ορίζεται σε 3,137 δισεκατ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές.

Λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή του Ταμείου μπορούν να βρεθούν στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 516/2014

21.5.2014

-

ΕΕ L 150 της 20.5.2014

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων (Επίσημη Εφημερίδα L 150 της 20.5.2014).

τελευταία ενημέρωση 03.08.2014