Απλούστευση των απαιτήσεων για την κυκλοφορία ορισμένων δημόσιων εγγράφων στην ΕΕ

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1191 για την προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών μέσω της απλούστευσης των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημόσιων εγγράφων στην ΕΕ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Πεδίο εφαρμογής

Κατάργηση της απαίτησης επισημείωσης

Για τους τομείς που καλύπτονται από τον κανονισμό, όταν ένας πολίτης προσκομίζει στις αρχές μιας χώρας της ΕΕ ένα δημόσιο έγγραφο που έχει εκδοθεί από τις αρχές άλλης χώρας της ΕΕ, οι παραλήπτριες αρχές δεν μπορούν να απαιτήσουν να φέρει το έγγραφο σφραγίδα επισημείωσης (η σφραγίδα επισημείωσης έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποδεικνύει τη γνησιότητα ενός δημόσιου εγγράφου που έχει εκδοθεί σε ξένη χώρα — apostille).

Επικυρωμένα αντίγραφα

Μεταφράσεις

Η χώρα της ΕΕ στην οποία προσκομίζεται το δημόσιο έγγραφο δεν μπορεί να απαιτήσει μετάφραση, αν το δημόσιο έγγραφο έχει συνταχθεί σε μία από τις επίσημες γλώσσες της χώρας της ΕΕ ή σε μία ανεπίσημη γλώσσα την οποία η χώρα της ΕΕ μπορεί να αποδεχτεί.

Εξάλλου, δεν μπορεί να απαιτηθεί μετάφραση όταν το δημόσιο έγγραφο συνοδεύεται από πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο. Αυτό ισχύει, εφόσον η αρχή στην οποία προσκομίζεται το δημόσιο έγγραφο κρίνει ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο έντυπο επαρκούν για την επεξεργασία του εγγράφου.

Πολύγλωσσα τυποποιημένα έγγραφα

Παραποιημένα έγγραφα

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Εφαρμόζεται από τις 16 Φεβρουαρίου 2019 με την εξαίρεση των παρακάτω:

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εξής:

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1191 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016 για την προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών μέσω της απλούστευσης των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημόσιων εγγράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 (ΕΕ L 200 της 26.7.2016, σ. 1-136)

τελευταία ενημέρωση 12.01.2017