Ποινές για την παραχάραξη και την κιβδηλεία νομισμάτων

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από την εισαγωγή του ευρώ το 2002, η παραχάραξη και η κιβδηλεία του νομίσματος έχει επιφέρει οικονομική ζημία ύψους τουλάχιστον 500 εκατ. EUR στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, θεσπίστηκε νέος νόμος για την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2014/62/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης. Μαΐου 2014, σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου, και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

ΣΥΝΟΨΗ

Η νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) θεσπίζει ελάχιστους κανόνες σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και κυρώσεων στον τομέα της παραχάραξης και της κιβδηλείας νομισμάτων. Προβλέπει κοινούς κανόνες για την καταπολέμηση της παραχάραξης και της κιβδηλείας, τη βελτίωση της διερεύνησης αυτών των αδικημάτων και τη διασφάλιση καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των χωρών της ΕΕ για την καταπολέμηση της παραχάραξης και της κιβδηλείας.

Αδικήματα

Τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε εκ προθέσεως απατηλή κατασκευή, αποδοχή, προμήθεια ή κατοχή εργαλείων, αντικειμένων ή ηλεκτρονικών προγραμμάτων καθώς και χαρακτηριστικών ασφαλείας (όπως ολογράμματα ή υδατόσημα) θεωρείται αξιόποινη.

Η εκ προθέσεως συμπεριφορά θα πρέπει επίσης να θεωρείται αξιόποινη όσον αφορά τραπεζογραμμάτια και κέρματα που δεν έχουν ακόμη εκδοθεί, αλλά προορίζονται για κυκλοφορία ως νόμιμο χρήμα, καθώς συνιστά ηθική αυτουργία, συνέργεια και απόπειρα.

Κυρώσεις για ιδιώτες (φυσικά πρόσωπα)

Οι κυρώσεις που προβλέπονται πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές και να περιλαμβάνουν την ποινή φυλάκισης. Η μέγιστη ποινή φυλάκισης (5 και 8 χρόνια, ανάλογα με την περίπτωση) πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τις πιο σοβαρές μορφές αδικημάτων παραχάραξης και κιβδηλείας.

Αν και η εκ προθέσεως διοχέτευση πλαστών νομισμάτων που έχουνπαραληφθεί καλή τη πίστει μπορεί να επισύρει ποινές, όπως πρόστιμα, θα πρέπει να προβλεφθεί επίσης και η φυλάκιση στις εθνικές νομοθεσίες των χωρών της ΕΕ ως η μέγιστη κύρωση.

Ευθύνη και κυρώσεις για νομικά πρόσωπα

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να μεριμνούν ώστε τα νομικά πρόσωπα (π.χ. εταιρείες και ενώσεις) να μπορούν να θεωρούνται υπεύθυνα αντί των ιδιωτών (φυσικών προσώπων) καθώς και να επιβάλλουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις σε αυτά. Θα πρέπει να καθοριστεί το εύρος των κυρώσεων ώστε να συμπεριλαμβάνεται αποκλεισμός από πλεονεκτήματα ή ενισχύσεις του δημοσίου, μέτρα προσωρινής ή οριστικής απαγόρευσης της άσκησης εμπορικής δραστηριότητας και θέση υπό δικαστική εποπτεία.

Ανάλυση και εντοπισμός πλαστών τραπεζογραμματίων και κίβδηλων κερμάτων ευρώ

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να μεριμνήσουν ώστε το εθνικό κέντρο ανάλυσης και το εθνικό κέντρο ανάλυσης κερμάτων τους να εξετάζουν τα πλαστά ευρώ και να είναι διαθέσιμα σε εν εξελίξει δικαστικές διαδικασίες με σκοπό τον εντοπισμό και άλλων πλαστών νομισμάτων.

Εφαρμογή

Η Ιρλανδία έχει επιλέξει να εφαρμόσει αυτή την οδηγία. Ωστόσο, η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο (1) δεν δεσμεύονται από αυτήν.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 2014/62/ΕΕ

22.5.2014

23.5.2016

ΕΕ L 151 της 21.5.2014

τελευταία ενημέρωση 10.08.2014(1) Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γίνεται τρίτη χώρα (χώρα εκτός ΕΕ) από την 1η Φεβρουαρίου 2020.