Προστασία της βιοποικιλότητας από χωροκατακτητικά ξένα είδη

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

Ορίζει κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης των χωροκατακτητικών ξένων ειδών (ΧΞΕ)* στην ΕΕ.

Ο παρών νόμος επιδιώκει την ελαχιστοποίηση και τον μετριασμό των δυσμενών επιδράσεων των ΧΞΕ στη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα της ΕΕ, καθώς και στην υγεία του ανθρώπου και την οικονομία.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Κατάλογος χωροκατακτητικών ξένων ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος

Άδειες

Οι χώρες της ΕΕ δύνανται να εκδώσουν άδειες για έρευνα, διατήρηση σε χώρους εκτός των εγκαταστάσεων και φαρμακευτική χρήση των ειδών που αναφέρονται ως ΧΞΕ ενωσιακού ενδιαφέροντος. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση, οι χώρες της ΕΕ που θέλουν να εκδώσουν άδειες πρέπει πρώτα να ζητήσουν την έγκριση της Επιτροπής.

Για τη διατήρηση και τον χειρισμό των εν λόγω ΧΞΕ χρησιμοποιούνται χώροι διατήρησης υπό περιορισμό, ενώ η μεταφορά τους πραγματοποιείται σε συνθήκες που αποκλείουν τη διαφυγή τους.

Εθνικά σχέδια δράσης

Εντός 3 ετών από τη συμπερίληψη των ειδών στον κατάλογο, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση των διαδρομών προτεραιότητας. Αυτό στοχεύει στην αποτροπή της ακούσιας εισαγωγής και εξάπλωσης των ΧΞΕ ενωσιακού ενδιαφέροντος στην επικράτειά της.

ΧΞΕ περιφερειακού ενδιαφέροντος και ιθαγενή ΧΞΕ

Τα ΧΞΕ μπορεί να προέρχονται από μια περιοχή της ΕΕ και να δημιουργούν προβλήματα σε μια άλλη περιοχή της ΕΕ. Σε αυτό το σημείο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση ότι οι πληγείσες χώρες της ΕΕ συνεργάζονται για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Σύστημα επιτήρησης

Εντός 18 μηνών από την έγκριση του καταλόγου των ΧΞΕ ενωσιακού ενδιαφέροντος, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να θεσπίσουν συστήματα επιτήρησης τα οποία θα συλλέγουν και θα καταγράφουν δεδομένα σχετικά με την εμφάνιση ΧΞΕ στο περιβάλλον.

Έγκαιρος εντοπισμός και ταχεία εξάλειψη των νεοεγκατεστημένων ΧΞΕ

Οποιαδήποτε νέα παρατήρηση (πρώτη παρατήρηση ή πρώτη παρατήρηση μετά την εξάλειψη) ενός από τα ΧΞΕ του καταλόγου σε μια χώρα της ΕΕ ή σε τμήμα της επικράτειάς της οδηγεί σε υποχρέωση ταχείας εξάλειψης. Η εξάλειψη μπορεί να επιτευχθεί με θανατηφόρα ή μη θανατηφόρα μέτρα.

Διαχείριση των ευρέως εξαπλωμένων ΧΞΕ

Εντός 18 μηνών από την εγγραφή των ειδών στον κατάλογο, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να λάβουν διαχειριστικά μέτρα για τα ΧΞΕ τα οποία έχουν ήδη εξαπλωθεί ευρέως στην επικράτειά της για την ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιδράσεων.

Αυτά τα μέτρα μπορεί να είναι θανατηφόρα ή μη θανατηφόρα και θα πρέπει να παραμένουν ανάλογα προς τον αντίκτυπό τους στο περιβάλλον και να είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες της χώρας της ΕΕ.

Αποκατάσταση των οικοσυστημάτων που έχουν υποστεί ζημίες

Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να υποβοηθήσουν την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων που έχουν υποβαθμιστεί, υποστεί ζημίες ή καταστραφεί από ΧΞΕ ενωσιακού ενδιαφέροντος.

Μεταβατικά μέτρα

Τα άτομα μπορούν να κρατήσουν τα κατοικίδιά τους υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Το πρώτο έτος μετά τη συμπερίληψη ενός είδους στον κατάλογο, μια επιχείρηση ή άλλη εμπορική εταιρεία μπορεί να συνεχίσει την πώληση του είδους έως την εξάντληση των αποθεμάτων. Ωστόσο, κατά το δεύτερο έτος μετά τη συμπερίληψη ενός είδους στον κατάλογο, αυτό μπορεί να πωληθεί ή να μεταφερθεί σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις ή να θανατωθεί ανώδυνα. Αυτές οι συναλλαγές επιτρέπονται εφόσον λαμβάνονται όλα τα δέοντα μέτρα για τη διασφάλιση ότι είναι αδύνατη η διαφυγή ή η αναπαραγωγή του είδους.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2015.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Χωροκατακτητικά ξένα είδη (ΧΞΕ): φυτά ή ζώα που έχουν μεταφερθεί από ανθρώπους εκτός του φυσικού οικολογικού εύρους τους (ακούσια ή εκούσια). Ενώ πολλά από αυτά τα είδη δεν επιβιώνουν, μερικά κατορθώνουν να επιβιώσουν και, λόγω της χωροκατακτητικότητάς τους, προκαλούν σημαντικές οικολογικές και οικονομικές ζημίες.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (EΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών (ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 35-55)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1263 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2017, για την επικαιροποίηση του καταλόγου των χωροκατακτητικών ξένων ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος που θεσπίστηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/1141 της Επιτροπής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 13.7.2017, σ. 37–39)

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1143/2014, και την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 69/464/ΕΟΚ, 74/647/ΕΟΚ, 93/85/ΕΟΚ, 98/57/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ, 2006/91/ΕΚ και 2007/33/ΕΚ (ΕΕ L 317 της 23.11.2016, σ. 4-104)

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1141 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2016, για την έκδοση καταλόγου χωροκατακτητικών ξένων ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 189 της 14.7.2016, σ. 4-8)

Διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1141 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Η παρούσα ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/145 της Επιτροπής, της 4ης Φεβρουαρίου 2016, για την έγκριση της μορφής του εγγράφου που χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό στοιχείο για την άδεια που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και επιτρέπει σε ορισμένες εγκαταστάσεις να διεξάγουν ορισμένες δραστηριότητες σχετικά με χωροκατακτητικά ξένα είδη ενωσιακού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 30 της 5.2.2016, σ. 1-6)

τελευταία ενημέρωση 11.10.2017