Ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης: προστασία της δημόσιας υγείας

Η οδηγία θεσπίζει διάφορες απαιτήσεις για την προστασία της υγείας του πληθυσμού από δυνητικά βλαβερές ραδιενεργές ουσίες που μπορεί να εμφανιστούν στο πόσιμο νερό.

ΠΡΆΞΗ

Οδηγία 2013/51/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, περί θεσπίσεως απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης

ΣΎΝΟΨΗ

Το κανονικό πόσιμο νερό είναι ένας τρόπος να εισέλθουν οι ραδιενεργές ουσίες στο ανθρώπινο σώμα προκαλώντας βλάβη σε ζωτικά όργανα. Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος όσο το δυνατόν περισσότερο, η νομοθεσία καθορίζει παραμετρικές τιμές για ουσίες όπως το ραδόνιο και το τρίτιο. Οι εθνικές αρχές υποχρεούνται να παρακολουθούν τις εν λόγω τιμές και να προβλέπουν τακτική δειγματοληψία πόσιμου νερού σε συχνά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τους σχετικούς όγκους.

Η νομοθεσία καλύπτει κάθε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης. Περιλαμβάνει κάθε νερό, είτε στην αρχική του κατάσταση είτε μετά από επεξεργασία, που προορίζεται για πόση, μαγείρεμα, παρασκευή τροφίμων ή άλλους σκοπούς οικιακής χρήσης, ανεξάρτητα από την προέλευσή του και από το κατά πόσο παρέχεται μέσω δικτύου διανομής, από βυτίο ή σε φιάλες ή δοχεία.

Επίσης, επεκτείνεται στο νερό που χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε επιχείρηση παραγωγής τροφίμων για τη μεταποίηση, επεξεργασία, διατήρηση ή εμπορία προϊόντων ή ουσιών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, εκτός εάν οι αρμόδιες εθνικές αρχές βεβαιωθούν ότι η ποιότητα του νερού δεν μπορεί να επηρεάσει την καταλληλότητα των τροφίμων στην τελική τους μορφή.

Η νομοθεσία δεν εφαρμόζεται στα φυσικά μεταλλικά νερά και τα νερά που αποτελούν φάρμακα. Αυτά ρυθμίζονται με ξεχωριστή νομοθεσία της ΕΕ. Οι εθνικές αρχές μπορούν να αποκλείουν το πόσιμο νερό από συγκεκριμένη πηγή με παροχή κατά μέσο όρο κάτω των 10 κυβικών μέτρων ημερησίως ή που εξυπηρετεί κάτω από 50 άτομα, εκτός εάν το νερό διατίθεται στο πλαίσιο εμπορικής ή δημόσιας δραστηριότητας.

Όταν εντοπίζεται ένας δυνητικός κίνδυνος υγείας, πρέπει να παρέχονται κατάλληλες οδηγίες στον πληθυσμό για τους δυνητικούς κινδύνους και να ενημερώνεται για τυχόν πρόσθετα προληπτικά μέτρα που ενδέχεται να απαιτηθούν. Θα πρέπει να λαμβάνεται δράση γρήγορα ώστε να συμμορφώνεται και πάλι το νερό με το αναγκαίο πρότυπο.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 2013/51/Ευρατόμ

27.11.2013

28.11.2015

ΕΕ L 296 της 7.11.2013

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22.04.2014