Ατμοσφαιρική ρύπανση από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Οδηγία (ΕΕ) 2015/2193 για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Καθορίζει τους κανόνες για τον έλεγχο των εκπομπών διοξειδίου του θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου (NOx) και σκόνης (σωματιδίων) από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης* καθώς και τους κανόνες για την παρακολούθηση εκπομπών μονοξειδίου του άνθρακα (CO) από τις εν λόγω μονάδες.

Στόχος είναι να μειωθούν οι πιθανές βλάβες στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Εφαρμόζεται από τις 18 Δεκεμβρίου 2015. Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο έως την 19η Δεκεμβρίου 2017.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Η νομοθεσία καλύπτει το ρυθμιστικό κενό μεταξύ των μεγάλων μονάδων καύσης (πάνω από 50 μεγαβάτ), οι οποίες καλύπτονται από την οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές και την οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό που περιλαμβάνει μικρότερες συσκευές, όπως θερμαντήρες και λέβητες.

Οι μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης χρησιμοποιούνται για ευρύ φάσμα εφαρμογών (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, οικιακή θέρμανση και ψύξη, παροχή θερμότητας/ατμού για βιομηχανικές διαδικασίες, κ.λπ.).

ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΡΟΣ

* Μεσαίου μεγέθους μονάδα καύσης: μονάδα που πραγματοποιεί καύση καυσίμων και χρησιμοποιεί την παραγόμενη θερμότητα, με ονομαστική θερμική ισχύ ίση ή μεγαλύτερη από 1 MW και μικρότερη από 50 MW, ασχέτως του είδους των καυσίμων που χρησιμοποιεί.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία (ΕE) αριθ. 2015/2193 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης (ΕΕ L 313 της 28.11.2015, σ. 1-19)

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οδηγία 2010/75/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 17-119)

Διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 2010/75/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης

τελευταία ενημέρωση 14.03.2016