Όρια εκπομπών και κανόνες έγκρισης τύπου για μη οδικά κινητά μηχανήματα

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1628 — απαιτήσεις που αφορούν τα όρια εκπομπών για τους αέριους και σωματιδιακούς ρύπους για κινητήρες εσωτερικής καύσης

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός καθορίζει τα όρια εκπομπών ρύπων για κινητήρες διαφορετικών ευρών ισχύος και εφαρμογές για μη οδικά κινητά μηχανήματα (βλ. παρακάτω) με στόχο τη σταδιακή μείωση των εκπομπών και τη σταδιακή κατάργηση του εξοπλισμού με τους πλέον ρυπογόνους κινητήρες.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Τα μη οδικά κινητά μηχανήματα (NRMM) καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μηχανημάτων που χρησιμοποιείται συνήθως εκτός δρόμου, όπως:

Ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε κινητήρες για μια σειρά ειδικών εφαρμογών, όπως των κινητήρων για:

Έγκριση τύπου

Εκπομπές καυσαερίων

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2017.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα:

* ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Έγκριση τύπου: η διαδικασία με την οποία μια εγκρίνουσα αρχή πιστοποιεί ότι ένας τύπος οχήματος, συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας πληροί ορισμένες νομικές απαιτήσεις.

Σειρά κινητήρων: ομάδα κινητήρων ενός κατασκευαστή οι οποίοι, βάσει του σχεδιασμού τους, παρουσιάζουν παρεμφερή χαρακτηριστικά εκπομπών καυσαερίων και συμμορφώνονται με τις εφαρμοστέες οριακές τιμές εκπομπών.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1628 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τις απαιτήσεις που αφορούν τα όρια εκπομπών για τους αέριους και σωματιδιακούς ρύπους και την έγκριση τύπου για κινητήρες εσωτερικής καύσης για μη οδικά κινητά μηχανήματα, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 και (ΕΕ) αριθ. 167/2013 και για την τροποποίηση και κατάργηση της οδηγίας 97/68/ΕΚ (ΕΕ L 252 της 16.9.2016, σ. 53-117)

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά και την κατάργηση της απόφασης 2008/49/ΕΚ («κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 1-11)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕE) αριθ. 1024/2012 έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη απόδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 2013, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων (ΕΕ L 60 της 2.3.2013, σ. 1-51)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

τελευταία ενημέρωση 25.01.2017