Περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Οδηγία 2011/65/ΕΕ — για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

Ενισχύει τους υφιστάμενους κανόνες για τη χρήση επικίνδυνων ουσιών, όπως είναι ο μόλυβδος, ο υδράργυρος και το κάδμιο, στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΗΗΕ) για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, ιδίως με την παροχή της δυνατότητας περιβαλλοντικώς ορθής ανάκτησης και διάθεσης των αποβλήτων ΗΗΕ.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η αναδιατυπωμένη νομοθεσία επικαιροποιεί την οδηγία 2002/95/ΕΚ η οποία περιορίζει τη χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών στον ΗΗΕ με το να επεκτείνει περιορισμούς στη χρήση επικίνδυνων ουσιών σε ένα ευρύτερο φάσμα του ΗΗΕκαι με άλλα μέτρα.

Πεδίο εφαρμογής

Εξαιρέσεις

Οι περιορισμοί δεν επιβάλλονται σε μια σειρά αντικειμένων όπως όπλα, εξοπλισμός διαστήματος, μεγάλης κλίμακας σταθερά βιομηχανικά εργαλεία (για παράδειγμα, τυπογραφικά πιεστήρια, φρεζομηχανές και μηχανήματα γεώτρησης) και σταθερών εγκαταστάσεων (για παράδειγμα, ηλεκτρογεννήτριες). Εξαιρούνται επίσης τα φωτοβολταϊκά πάνελ.

Η οδηγία (EE) 2017/2102 τροποποιεί την οδηγία 2011/65/ΕΕ για την αντιμετώπιση ορισμένων θεμάτων, προκειμένου να αποφευχθούν ακούσιες συνέπειες της νομοθεσίας λόγω του ανοικτού πεδίου εφαρμογής που ορίστηκε το 2011.

Εξαιρεί τα εκκλησιαστικά όργανα και μερικά μη οδικά κινητά μηχανήματα από το πεδίο εφαρμογής της.

Επιδιώκει επίσης να ενισχύσει την κυκλική οικονομία αίροντας την απαγόρευση σε δραστηριότητες δευτερογενούς αγοράς (οι οποίες αφορούν την επισκευή, την αντικατάσταση ανταλλακτικών, την ανακαίνιση και επαναχρησιμοποίηση και τον επανεξοπλισμό) για ΗΗΕ που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης οδηγίας 2002/95/ΕΚ , αλλά δεν συμμορφώνονται με την οδηγία 2011/65/ΕΕ.

Τα επαναχρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά, που ανακτώνται από ΗΗΕ, μπορούν να απαλλαγούν υπό την προϋπόθεση ότι η επαναχρησιμοποίηση πραγματοποιείται σε ελεγχόμενα συστήματα επιστροφής κλειστού βρόχου μεταξύ επιχειρήσεων και ότι η επαναχρησιμοποίηση ανταλλακτικών γνωστοποιείται στον καταναλωτή.

Απαλλαγή

Υποχρεώσεις

Προσαρμογή και επανεξέταση

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Εφαρμόζεται από τις 21 Ιουλίου 2011. Η οδηγία 2011/65/ΕΕ αναδιατύπωσε και αντικατέστησε την οδηγία 2002/95/ΕΚ (και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις της) η οποία έπρεπε να γίνει νόμος στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έως το 2004. Οι νέοι κανόνες της οδηγίας 2011/65/ΕΕ έπρεπε να γίνουν νόμοι στις χώρες της ΕΕ μέχρι το 2013.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε σε:

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 88-110)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 2011/65/ΕΕ έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει αξία μόνο ως εργαλείο τεκμηρίωσης.

τελευταία ενημέρωση 18.10.2018