Μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς στην ΕΕ

Η υφιστάμενη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σχετικά με τα απορρίμματα συσκευασίας δεν περιλαμβάνει ειδικά μέτρα για τις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς. Οι εν λόγω σακούλες μπορεί να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και η κατανάλωση τους πρέπει να μειωθεί.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία (ΕΕ) 2015/720 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς

ΣΥΝΟΨΗ

Η υφιστάμενη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σχετικά με τα απορρίμματα συσκευασίας δεν περιλαμβάνει ειδικά μέτρα για τις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς. Οι εν λόγω σακούλες μπορεί να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και η κατανάλωση τους πρέπει να μειωθεί.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Η παρούσα οδηγία τροποποιεί την οδηγία 94/62/EΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας. Προτείνει τρόπους και θέτει ως στόχο τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένης και της επιβολής προστίμων ή της θέσπισης εθνικών στόχων μέγιστης κατανάλωσης.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να λάβουν μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών* πλαστικών σακουλών μεταφοράς. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν εθνικούς στόχους μείωσης, περιορισμούς στη χρήση αυτών ή οικονομικά μέτρα, όπως η επί πληρωμή διάθεσή τους.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν ένα ή αμφότερα από τα κατωτέρω:

Οι πολύ λεπτές* πλαστικές σακούλες μεταφοράς μπορούν να εξαιρούνται από τις εν λόγω πράξεις.

Από τις 27 Μαΐου 2018 οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με την ετήσια κατανάλωση λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Έως τις 27 Μαΐου 2017 η Επιτροπή θα επεξεργαστεί τις λεπτομέρειες των σημάνσεων ή σημάτων αναγνώρισης για τις βιοαποικοδομήσιμες και λιπασματοποιήσιμες πλαστικές σακούλες μεταφοράς. Τα εν λόγω σήματα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν το αργότερο 18 μήνες μετά την έκδοση της συγκεκριμένης πράξης.

Οι κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ και η Επιτροπή, τουλάχιστον κατά το πρώτο έτος μετά την 27η Νοεμβρίου 2016, θα ενθαρρύνουν τη διοργάνωση εκστρατειών για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

* Λεπτή πλαστική σακούλα μεταφοράς: το πάχος της είναι μικρότερο από 50 μικρά.

* Πολύ λεπτή πλαστική σακούλα μεταφοράς: το πάχος της είναι μικρότερο από 15 μικρά, χρησιμοποιείται για λόγους υγιεινής ή ως πρωτογενής συσκευασία χύδην τροφίμων όταν η χρήση τους συμβάλλει στην αποφυγή σπατάλης τροφίμων.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς αποτελούν κύρια πηγή απορριμμάτων, βλάπτουν το περιβάλλον και συνιστούν αναποτελεσματική χρήση πόρων. Μερικές χώρες της ΕΕ έχουν καταφέρει να μειώσουν σημαντικά την κατανάλωσή τους: στις 7 χώρες με την καλύτερη επίδοση, τα επίπεδα κατανάλωσης βρίσκονται στο ένα πέμπτο του μέσου όρου της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία (ΕΕ) 2015/720

26.5.2015

27.11.2016

ΕΕ L 115 της 6.5.2015, σ. 11-15

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οδηγία 94/62/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1994, για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 10-23). Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

τελευταία ενημέρωση 24.09.2015