Η πορεία προς μια οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Ανακοίνωση [COM(2011) 112 τελικό] —Χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποστηρίζει ότι ο πιο οικονομικά αποδοτικός τρόπος για την επίτευξη του συνολικού στόχου είναι η μείωση των εγχώριων εκπομπών κατά 40 % και 60 % για το 2030 και 2040 αντίστοιχα, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990.

Όλοι οι τομείς πρέπει να συμβάλλουν στη μετάβαση προς χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές, ενώ ο χάρτης πορείας για το 2050 καθορίζει τη συμβολή διάφορων τομέων:

Η επίτευξη των εν λόγω στόχων απαιτεί σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις για τις επόμενες τέσσερις δεκαετίες. Η ανακοίνωση εκτιμά ότι κάτι τέτοιο θα συνεπάγονταν πρόσθετες επενδύσεις για το σύνολο της ΕΕ ύψους 270 δις ευρώ ετησίως, ή 1,5 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ.

Ωστόσο, τα πιθανά οφέλη, εκτός από την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων, είναι τεράστια. Η δέσμη μέτρων πρόκειται:

ΠΛΑΙΣΙΟ

Η ΕΕ, για να διατηρήσει την παγκόσμια κλιματική αλλαγή κάτω από τους 2 oC —τον διεθνώς συμφωνημένο στόχο ώστε να αποφευχθούν οι καταστροφικές συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη— έχει ως στόχο να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 80–95 % έως το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών Χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050 [COM(2011) 112 τελικό, 8.3.2011]

τελευταία ενημέρωση 03.08.2016