Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δορυφορικής παρακολούθησης (Copernicus): οι πτυχές για το κλίμα

Το Copernicus είναι ένα μη στρατιωτικό πρόγραμμα που χρησιμοποιεί τη δορυφορική τεχνολογία για να παρακολουθεί τη γη. Παρέχει αξιόπιστες και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του περιβάλλοντός μας, παρακολουθώντας τακτικά τις αλλαγές στην ατμόσφαιρα, στους ωκεανούς και στις χερσαίες μάζες. Τα δεδομένα αυτά είναι ανεκτίμητα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής καθώς και για κλάδους τόσο ποικίλους όσο η ανθρώπινη υγεία και ο τουρισμός.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 377/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση του προγράμματος Copernicus και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 911/2010

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός προβλέπει ένα νομικό πλαίσιο για το πρόγραμμα Copernicus για την περίοδο 2014-20, θεσπίζοντας κανόνες λειτουργίας και καθορίζοντας τους κύριους στόχους του. Η παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί 1 από τους 6 τομείς για τους οποίους είναι ειδικά σχεδιασμένες οι υπηρεσίες τού Copernicus. Οι άλλοι τομείς είναι η παρακολούθηση της ξηράς, της θάλασσας και της ατμόσφαιρας, η αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και η υπηρεσία ασφαλείας.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Από την 1 Ιανουαρίου 2014.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Τα δεδομένα που παρέχει το Copernicus χρησιμοποιούνται από φορείς χάραξης πολιτικής και δημόσιες αρχές για την ανάπτυξη νομοθεσίας και πολιτικών για το περιβάλλον και την ανταπόκριση σε φυσικές καταστροφές και ανθρωπιστικές κρίσεις. Τα ευρήματα διατίθενται δωρεάν, ανοίγοντας την πόρτα των επιχειρηματικών ευκαιριών σε ευρωπαϊκές εταιρείες, και ιδίως τις ΜΜΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στον διαδικτυκό τόπο του Copernicus:

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 377/2014

1.1.2014

-

ΕΕ L 122 της 24.4.2014, σ. 44-66

τελευταία ενημέρωση 23.04.2015