Πρόγραμμα NER 300 - αύξηση των τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ΕΕ

Το NER 300* είναι ένα από τα μεγαλύτερα χρηματοδοτικά προγράμματα για καινοτόμα έργα επίδειξης χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα παγκοσμίως. Υποστηρίζει περιβαλλοντικά ασφαλή συστήματα για τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, καθώς και για την ανάπτυξη τεχνολογιών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε εμπορική κλίμακα εντός της ΕΕ.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση 2010/670/ΕΕ, της 3ης Νοεμβρίου 2010, της Επιτροπής για καθορισμό κριτηρίων και μέτρων χρηματοδότησης έργων επίδειξης σε εμπορική κλίμακα, τα οποία αποσκοπούν στην περιβαλλοντικά ασφαλή δέσμευση και αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς, καθώς και έργων επίδειξης καινοτόμων τεχνολογιών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας που θεσπίστηκε με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Επίσημη Εφημερίδα L 290 της 6.11.2010, σ. 39-48).

Απόφαση (ΕΕ) 2015/191 της Επιτροπής, της 5ης Φεβρουαρίου 2015, για την τροποποίηση της απόφασης 2010/670/ΕΕ όσον αφορά την επέκταση ορισμένων χρονικών ορίων που καθορίζονται στο άρθρο 9 και στο άρθρο 11 παράγραφος 1 της εν λόγω απόφασης (Επίσημη Εφημερίδα L 31 της 7.2.2015, σ. 31-32).

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ;

Καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων η ΕΕ χρηματοδοτεί έργα επίδειξης σε εμπορική κλίμακα για τη δέσμευση και αποθήκευση σε γεωλογικούς σχηματισμούς αερίων διοξειδίου του άνθρακα (CO2), γνωστά ως έργα δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS), και για τη δοκιμή τεχνολογιών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ).

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ;

Από τις 5 Νοεμβρίου 2010.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Το NER 300 ονομάστηκε έτσι επειδή χρηματοδοτείται από την πώληση 300 εκατομμυρίων δικαιωμάτων εκπομπών (δικαιώματα εκπομπής ενός τόνου διοξειδίου του άνθρακα) από το απόθεμα για τους νεοεισερχόμενους στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ. Το πρόγραμμα αυτό επιδοτεί εγκαταστάσεις τεχνολογιών ΑΠΕ και CCS.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο του προγράμματος NER 300 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απόφαση 2010/670/ΕΕ της Επιτροπής

3.11.2010

-

ΕΕ L 290 της 6.11.2010, σ. 39-48

Απόφαση (ΕΕ) 2015/191 της Επιτροπής

5.2.2015

-

EE L 31 της 7.2.2015, σ. 31-32

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της 31.1.2014 που τροποποιεί την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής C(2012) 9432 με στόχο την τροποποίηση της απόφασης κατακύρωσης που εκδόθηκε στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα NER300

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της 8.7.2014 - Απόφαση κατακύρωσης στο πλαίσιο της δεύτερης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα NER 300, C(2014) 4493

τελευταία ενημέρωση 26.03.2015