Διαπραγματεύσεις των ΗΕ για το κλίμα: πρωτόκολλο του Κιότο — πρώτη περίοδος ανάληψης υποχρεώσεων

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Απόφαση 2002/358/ΕΚ του Συμβουλίου για την έγκριση, εξ ονόματος της ΕΕ, του πρωτοκόλλου του Κιότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την από κοινού τήρηση των σχετικών δεσμεύσεων

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ;

Η απόφαση παρέχει τη νομική έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο πρωτόκολλο του Κιότο —συμφωνία δυνάμει της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (UNFCCC)— καθώς και την επιβεβαίωση ότι η ΕΕ και οι 15 χώρες που ήταν μέλη της κατά τη χρονική στιγμή έγκρισης της νομοθετικής πράξης (η «ΕΕ των 15») θα τιμήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν για περικοπή κατά 8 % των εκπομπών τους αερίων θερμοκηπίου σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 για την ΕΕ στο σύνολό της.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΠΛΑΙΣΙΟ

Το πρωτόκολλο του Κιότο ήταν, έως τη διάσκεψη του Παρισιού για το κλίμα τον Δεκέμβριο του 2015, η μόνη νομικά δεσμευτική συμφωνία παγκοσμίως για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Το πρωτόκολλο του Κιότο, που εγκρίθηκε το 1997, περιέχει δεσμεύσεις των βιομηχανικών χωρών να μειώσουν τις εκπομπές τους 6 αερίων του θερμοκηπίου (διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο, μονοξείδιο του αζώτου, υδροφθοράνθρακες, υπερφθοράνθρακες και εξαφθοριούχο θείο) κατά 5 % κατά μέσο όρο την πρώτη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων (2008-2012) σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ;

Τέθηκε σε ισχύ στις 2 Μαΐου 2002.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Δικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την «πρώτη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων του Κιότο (2008-2012)»

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση 2002/358/ΕΚ του Συμβουλίου, της25ης Απριλίου 2002, για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την από κοινού τήρηση των σχετικών δεσμεύσεων (ΕΕ L 130 της 15.5.2002, σ. 1-3)

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση (ΕΕ) 2015/1339 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2015, σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της τροποποίησης της Ντόχα στο πρωτόκολλο του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος και την από κοινού εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων (ΕΕ L 207 της 4.8.2015, σ. 1-5)

τελευταία ενημέρωση 08.02.2016