Προώθηση της επιχειρηματικότητας των ευρωπαϊκών ΜΜΕ — πρόγραμμα COSME

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1287/2013 — για τη θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) (2014-2020)

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

Θεσπίζει ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που στοχεύει στην τόνωση της στήριξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), βελτιώνοντας τις συνθήκες στις οποίες μπορεί να προοδεύσει η επιχειρηματικότητα.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Καλύτερες επιχειρηματικές συνθήκες

Προώθηση ανταγωνισμού

Επιχειρηματική νοοτροπία

Χρηματοδότηση

Το πρόγραμμα διαθέτει προϋπολογισμό 2,3 δις ευρώ για 7 έτη και υλοποιείται από το 2014 έως το 2020. Θα το διαχειρίζεται ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Εφαρμόζεται από τις 23 Δεκεμβρίου 2013.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) (2014-2020) και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1639/2006/EK (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 33–49)

τελευταία ενημέρωση 01.03.2018