Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε εκπαίδευση και κατάρτιση

Η ανάπτυξη επιχειρηματικής σκέψης μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τους πολίτες της. Τα παρόντα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισημαίνουν τους τρόπους ενσωμάτωσης της επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

ΠΡΑΞΗ

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την επιχειρηματικότητα σε εκπαίδευση και κατάρτιση (2015/C 17/02) (Επίσημη Εφημερίδα C 17 της 20.1.2015, σ. 2-7).

ΣΥΝΟΨΗ

Η ανάπτυξη επιχειρηματικής σκέψης μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τους πολίτες της. Τα παρόντα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισημαίνουν τους τρόπους ενσωμάτωσης της επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ;

Υπογραμμίζουν τη σημασία και τα οφέλη της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και καλούν τις χώρες της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενθαρρύνουν, να υποστηρίξουν και να διερευνήσουν μέτρα που επικουρούν τη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας σε διάφορα μαθησιακά περιβάλλοντα.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ορισμός της επιχειρηματικότητας

Τα παρόντα συμπεράσματα του Συμβουλίου χρησιμοποιούν τον σφαιρικό ορισμό της επιχειρηματικότητας που χρησιμοποιείται στη σύσταση του 2006 για τη διά βίου μάθηση: η ικανότητα του ατόμου να μετατρέπει τις ιδέες του σε πράξη κάνοντας χρήση της δημιουργικότητας, της καινοτομίας, της ανάληψης ρίσκου καθώς και της ικανότητας σχεδιασμού και διαχείρισης έργων.

Μέτρα από χώρες της ΕΕ

Τα συμπεράσματα καλούν τις χώρες της ΕΕ:

Μέτρα συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις χώρες της ΕΕ

Καλούνται:

ΠΛΑΙΣΙΟ

Τα παρόντα συμπεράσματα του Συμβουλίου άπτονται διαφόρων θεμάτων που προέκυψαν από προηγούμενα συμπεράσματα του Συμβουλίου και αφορούν ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση: τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων με σκοπό την κοινωνική τους ένταξη και την αποτελεσματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον διαδικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση.

τελευταία ενημέρωση 10.06.2015