Καθορισμός βασικών προτύπων ασφαλείας για την έκθεση σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες (από το 2018)

Η παρούσα νομοθεσία θεσπίζει βασικά πρότυπα ασφαλείας για την προστασία της υγείας των εργαζομένων, του πληθυσμού, των ασθενών και άλλων από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες.

ΠΡΆΞΗ

Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2013 , για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφαλείας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες και την κατάργηση των οδηγιών 89/618/Ευρατόμ, 90/641/Ευρατόμ, 96/29/Ευρατόμ, 97/43/Ευρατόμ και 2003/122/Ευρατόμ.

ΣΎΝΟΨΗ

Υπό κανονικές συνθήκες, οι δόσεις ιοντίζουσας ακτινοβολίας είναι πολύ χαμηλές και δεν οδηγούν σε κλινικά παρατηρήσιμες δυσμενείς επιπτώσεις. Ωστόσο, μακροπρόθεσμα μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα υγείας, και ιδίως καρκίνο. Για τον λόγο αυτό, υφίσταται ανάγκη θέσπισης ενιαίου ορίου προστασίας σε ολόκληρη την ΕΕ, παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα στις κυβερνήσεις να θεσπίζουν πιο αυστηρά βασικά πρότυπα ασφαλείας κατά βούληση.

Η παρούσα οδηγία αντικαθιστά πέντε παλαιότερα νομοθετήματα που περιείχαν ανακολουθίες, δεν αντανακλούσαν πλήρως την επιστημονική πρόοδο ή δεν κάλυπταν πλήρως τις φυσικές πηγές ακτινοβολίας ή την προστασία του περιβάλλοντος. Ορίζει με ποιον τρόπο διασφαλίζεται η ασφάλεια των ραδιενεργών ουσιών και καθορίζει τις υποχρεωτικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σε μια κατάσταση έκθεσης έκτακτης ανάγκης.

Τα πρότυπα που περιέχει, βασίζονται σε συστάσεις της Διεθνούς Επιτροπής Ακτινοπροστασίας (ICRP).

Η οδηγία ισχύει για οποιαδήποτε σχεδιασμένη, υφιστάμενη ή έκτακτη κατάσταση που συνεπάγεται κίνδυνο λόγω ιοντίζουσας ακτινοβολίας. Εφαρμόζεται ειδικότερα:

Η νομοθεσία θεσπίζει γενικές αρχές προστασίας από την ακτινοβολία, δίνοντας προεξέχοντα ρόλο στα περιοριστικά επίπεδα δόσεων για την επαγγελματική έκθεση, την έκθεση του πληθυσμού και την έκθεση για ιατρικούς λόγους. Στο παράρτημα αναγράφονται οι ζώνες επιπέδων αναφοράς που προτείνει η ICRP για υφιστάμενες καταστάσεις έκθεσης και καταστάσεις έκθεσης έκτακτης ανάγκης. Προβλέπεται ειδική διάταξη για την προστασία των εγκύων και γαλουχουσών εργαζομένων καθώς και των μαθητευόμενων και των σπουδαστών.

Ισχύουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για την έκθεση σε ακτινοβολία για ιατρικούς λόγους. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να προκύπτει επαρκής ωφέλεια από την έκθεση για την υγεία του ανθρώπου και την κοινωνία εν γένει, έναντι της ατομικής βλάβης που ενδέχεται να προκαλέσει η έκθεση. Οι ασθενείς πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους πληροφόρηση σχετικά με τους κινδύνους και τα οφέλη για την υγεία, και τυχόν ιατρική έκθεση θα πρέπει να πραγματοποιείται υπό την κλινική ευθύνη ειδικευμένου ιατρού.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απόφαση 2013/59/Ευρατόμτου Συμβουλίου

-

-

ΕΕ L 13 της 17.1.2014

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 07.04.2014