Δημόσιες συμβάσεις — Καθορισμός σαφών κανόνων

Η οδηγία καθορίζει τους κανόνες σχετικά με τη χρήση των δημόσιων συμβάσεων για την παροχή έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών από εταιρείες ή ιδιώτες, καθώς επίσης τις ισχύουσες εξαιρέσεις.

ΣΥΝΟΨΗ

Η νομοθετική πράξη ορίζει ότι, όταν οι εθνικές αρχές χρησιμοποιούν διαδικασίες δημόσιων προμηθειών για την πρόσκληση υποβολής προσφορών με σκοπό την παροχή έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, θα πρέπει να αντιμετωπίζουν όλους τους αιτούντες ισότιμα, χωρίς διακρίσεις. Οι συναλλαγές τους θα πρέπει επίσης να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια.

Κατώτατα όρια

Οι κανόνες που εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις πρέπει να ακολουθούνται όταν τα σχετικά ποσά υπερβαίνουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί αυτά τα κατώτατα όρια κάθε δύο χρόνια για να αποφασίσει αν πρέπει να αλλάξουν σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης.

Κριτήρια

Η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά η οποία προσδιορίζεται ειδικότερα με βάση την καλύτερη σχέση τιμής και ποιότητας. Το κριτήριο αυτό λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως η συνολική αποτελεσματικότητα σε σχέση με το κόστος, η ποιότητα, οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές, οι όροι εμπορίας και παράδοσης.

Καινοτομία και μικρές εταιρείες

Η νομοθετική πράξη προβλέπει νέα διαδικασία για την προώθηση της ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών ή έργων. Για να διευκολυνθεί η συμμετοχή των μικρών εταιρειών, οι νέες διατάξεις ενθαρρύνουν τις δημόσιες αρχές να χωρίζουν τις μεγάλες συμβάσεις σε μεμονωμένες παρτίδες.

Διασφαλίσεις

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι οικονομικοί φορείς και οι υπεργολάβοι τους συμμορφώνονται με όλες τις ισχύουσες ευρωπαϊκές και εθνικές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και εργασιακές απαιτήσεις, τις συλλογικές συμβάσεις και τις σχετικές διεθνείς υποχρεώσεις.

Η νομοθετική πράξη αυστηροποιεί τις διατάξεις που αφορούν ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, κυρίως με σκοπό να αποτραπούν καταχρήσεις των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Εξαιρέσεις

Κανένα σημείο της νομοθετικής πράξης δεν απαιτεί από τις κυβερνήσεις της ΕΕ να αναθέτουν σε εξωτερικούς συνεργάτες υπηρεσίες που επιθυμούν να παρέχουν οι ίδιες. Επίσης δεν θίγει την εθνική νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης.

Οι τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών εξαιρούνται από την οδηγία. Αντ’ αυτού ρυθμίζονται από την οδηγία 2014/25/ΕΕ.

Επιπλέον, ορισμένοι τομείς, όπως οι τομείς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της έρευνας και ανάπτυξης, και της άμυνας και ασφάλειας, μπορεί να αποκλεισθούν υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Ανακοίνωση της Επιτροπής — Οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη χρήση του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης που σχετίζεται με την κρίση της νόσου COVID-19

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65–242).

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οδηγία 2014/25/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/EΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243–374)

Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1–64)

τελευταία ενημέρωση 04.05.2020