Κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές

Ο παρών κανονισμός της ΕΕ θεσπίζει κατευθυντήριες γραμμές με σκοπό την ανάπτυξη διαδρόμων και ζωνών προτεραιότητας για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές εγκαίρως.

ΣΥΝΟΨΗ

Τον Απρίλιο του 2013 εγκρίθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τις ευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές.

Μια από τις προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της προώθησης μιας αποδοτικότερης ως προς τους πόρους, περισσότερο βιώσιμης και ανταγωνιστικής οικονομίας. Η εν λόγω στρατηγική φέρνει στο προσκήνιο τις ενεργειακές υποδομές τονίζοντας την ανάγκη επείγουσας αναβάθμισης των δικτύων της Ευρώπης για να γίνουν διασυνδέσεις σε όλη την Ευρώπη, και την ανάγκη ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Το ουσιαστικό πλαίσιο που συνδέεται με αυτό είναι ότι οι χώρες της ΕΕ συμφώνησαν, το 2011, ότι

Οι κατευθυντήριες γραμμές συνέστησαν 12 περιφερειακές ομάδες για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας (ΔΕΔ-Ε) οι οποίες επέλεξαν έργα.

Τον Οκτώβριο του 2013, η Επιτροπή ενέκρινε κατάλογο 248 καίριων έργων ενεργειακών υποδομών («έργα κοινού ενδιαφέροντος »)αυτά επωφελούνται από ταχύτερες και αποτελεσματικότερες διαδικασίες αδειοδότησης και βελτιωμένη ρυθμιστική μεταχείριση.

Τα έργα ενδέχεται επίσης να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδοτική στήριξη από τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» ( ΔΣΕ), δυνάμει της οποίας διατίθενται περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ σε διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές μέχρι το 2020.

Για να συμπεριληφθεί ένα έργο στον κατάλογο, πρέπει να:

Νέος κατάλογος της ΕΕ θα καταρτίζεται ανά διετία.

Οι κατευθυντήριες γραμμές αναφέρουν ότι τα έργα κοινού ενδιαφέροντος θα πρέπει να υλοποιούνται το συντομότερο δυνατό και πρέπει να υπάρχει στενή παρακολούθηση και αξιολόγηση διατηρώντας παράλληλα τον διοικητικό φόρτο των φορέων υλοποίησης των έργων στο ελάχιστο επίπεδο.

Προσθέτει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διορίζει ευρωπαίους συντονιστές για τα έργα με ιδιαίτερες δυσκολίες.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 713/2009, (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη (-εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 347/2013

-

-

ΕΕ L 115 της 25.4.2013

τελευταία ενημέρωση 04.04.2014