Χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου — κανόνες της ΕΕ σχετικά με την εποπτεία

ΣΎΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΌΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΆΦΟΥ:

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 — ακεραιότητα και διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας

ΣΎΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΈΠΕΙ Ο ΠΑΡΏΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ;

Ο κανονισμός θεσπίζει πλαίσιο για την παρακολούθηση των χονδρικών αγορών ενέργειας*. Αποσκοπεί στην απαγόρευση καταχρήσεων όπως είναι η εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών* και η χειραγώγηση της αγοράς*.

ΒΑΣΙΚΆ ΣΗΜΕΊΑ

Ο κανονισμός ενισχύει τον ρόλο τού Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER). Τα καθήκοντα του ACER περιλαμβάνουν:

παρακολούθηση των εμπορικών δραστηριοτήτων της χονδρικής αγοράς ενέργειας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη δημιουργία ευρωπαϊκού μητρώου συμμετεχόντων στην αγορά με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν οι εθνικές αρχές,

υποβολή κάθε έτος έκθεσης δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκθεση μπορεί να περιλαμβάνει:

συστάσεις για τον καλύτερο τρόπο εφαρμογής των κανόνων της αγοράς με στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας και της ακεραιότητας,

αξιολόγηση του κατά πόσον ελάχιστες απαιτήσεις για τις οργανωμένες αγορές θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη διαφάνεια της αγοράς.

Χειραγώγηση της αγοράς

Με τη δημιουργία του ACER, ο κανονισμός επιδιώκει να αποφεύγονται περιπτώσεις χειραγώγησης της αγοράς όπως:

ανάθεση ψευδών εντολών,

διάδοση ψευδών πληροφοριών,

παροχή ψευδών πληροφοριών σε εκείνους που εκπονούν αξιολογήσεις τιμών ή εκθέσεις για τις αγορές, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την παραπλάνηση των συμμετεχόντων στην αγορά που ενεργούν βάσει των εν λόγω πληροφοριών,

ισχυρισμός για διαφορετική διαθέσιμη δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής* ή διαθέσιμη δυναμικότητα μεταφοράς* και φυσικού αερίου από την αντίστοιχη που είναι διαθέσιμη πράγματι. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου.

Συμμετέχοντες

Οι συμμετέχοντες στην αγορά οφείλουν:

να εγγράφονται στην εθνική ρυθμιστική αρχή,

να παρέχουν στον ACER και στην εθνική ρυθμιστική αρχή πληροφορίες ώστε να μπορούν και οι δύο οργανισμοί να παρακολουθούν τις εμπορικές δραστηριότητες,

να δημοσιοποιούν εμπιστευτικές πληροφορίες* εγκαίρως, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αφορούν τη δυναμικότητα και τη χρήση των εγκαταστάσεων, την παραγωγή, την αποθήκευση, την κατανάλωση και τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου ή υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ).

Κυρώσεις

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να επιβάλλουν κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τον κανονισμό. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι αναλογικές και να αντικατοπτρίζουν:

τη σοβαρότητα της παράβασης,

τη βλάβη που προκλήθηκε στους καταναλωτές,

τα πιθανά κέρδη από διαπραγμάτευση βασιζόμενη σε εμπιστευτικές πληροφορίες* και χειραγώγηση της αγοράς.

ΒΑΣΙΚΟΊ ΌΡΟΙ

* Χονδρικές αγορές ενέργειας: πρόκειται για αγορές στις οποίες γίνεται εμπορική διαπραγμάτευση της ενέργειας μεταξύ των προμηθευτών λιανικής (όπως εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας), επενδυτικών τραπεζών και μεγάλων χρηστών ενέργειας (για παράδειγμα, εργοστασίων χάλυβα)

* Εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών: όταν ένα πρόσωπο επιδιώκει να επωφεληθεί στο πλαίσιο εμπορικής διαπραγμάτευσης για συγκεκριμένο προϊόν με βάση πληροφορίες που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμη (εμπιστευτικές πληροφορίες). Χωρίς αυτές τις πληροφορίες, οι άλλοι έμποροι βρίσκονται σε μειονεκτική θέση.

* Χειραγώγηση της αγοράς: σκόπιμη επέμβαση στη δίκαιη λειτουργία μιας αγοράς. Αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τη δημιουργία ψευδών ή παραπλανητικών ενδείξεων σχετικά με την προσφορά ή τη ζήτηση συγκεκριμένου προϊόντος, επηρεάζοντας έτσι την τιμή του.

* Δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής: η δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

* Δυναμικότητα μεταφοράς: η δυναμικότητα σταθερής υποδομής, όπως των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, να μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια.

* Εμπιστευτικές πληροφορίες: πληροφορίες που αφορούν ένα προϊόν, οι οποίες δεν έχουν ακόμα δημοσιοποιηθεί. Εάν δημοσιοποιούνταν οι εν λόγω πληροφορίες, τότε θα επηρέαζαν την τιμή του εν λόγω προϊόντος.

ΠΛΑΊΣΙΟ

Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας

ΑΠΌ ΠΌΤΕ ΕΦΑΡΜΌΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ;

Από τις 28 Δεκεμβρίου 2011.

ΠΡΆΞΗ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας (ΕΕ L 326 της 8.12.2011, σ. 1-16)

τελευταία ενημέρωση 26.10.2015