Μετάβαση στην ανταγωνιστική, αειφόρο και ασφαλή ενέργεια για την Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει δεσμευθεί να μειώσει έως το 2050 τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά ποσοστό που κυμαίνεται από το 80 % έως το 95 % των επιπέδων του 1990. Διαθέτει σαφή στρατηγική έως το 2020. Πλέον χαράζει νέες κατευθύνσεις για τα φιλόδοξα σχέδιά της σχετικά με την απαλλαγή της από τις ανθρακούχες εκπομπές για τις επόμενες τρεις δεκαετίες, με στόχο να παρέχει βεβαιότητα στους επενδυτές, τις κυβερνήσεις και τους πολίτες.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050 [COM(2011) 885 τελικό της 15.12.2011]

ΣΥΝΟΨΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει δεσμευθεί να μειώσει έως το 2050 τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά ποσοστό που κυμαίνεται από το 80 % έως το 95 % των επιπέδων του 1990. Διαθέτει σαφή στρατηγική έως το 2020. Πλέον χαράζει νέες κατευθύνσεις για τα φιλόδοξα σχέδιά της σχετικά με την απαλλαγή της από τις ανθρακούχες εκπομπές για τις επόμενες τρεις δεκαετίες, με στόχο να παρέχει βεβαιότητα στους επενδυτές, τις κυβερνήσεις και τους πολίτες.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ;

Ο ενεργειακός χάρτης πορείας εξετάζει διάφορα σενάρια για την επίτευξη της ανταγωνιστικής οικονομίας χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών έως το 2050, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια του ενεργειακού ανεφοδιασμού, και αποδεικνύει ότι οι στόχοι απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές είναι εφικτοί όποιο σενάριο και αν επιλεγεί.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Για την επίτευξη του νέου ενεργειακού συστήματος, ο χάρτης πορείας επικεντρώνεται στους εξής παράγοντες:

ΠΛΑΙΣΙΟ

Το ενεργειακό σύστημα της Ευρώπης πρέπει να αλλάξει για λόγους κλίματος, ασφάλειας και οικονομίας. Οι ενεργειακές επενδύσεις χρειάζονται χρόνο για να αποφέρουν αποτελέσματα. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα διαμορφώνουν ήδη το ενεργειακό σύστημα του 2050, καθώς οι παλαιές υποδομές αρχίζουν να αντικαθίστανται και αναπτύσσονται νέες μορφές ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτού του μετασχηματισμού, οι επενδυτές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα χρειάζονται μια σαφή εικόνα για την κατεύθυνση που ακολουθεί η ΕΕ.

Ανατρέξτε επίσης στις ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενεργειακή στρατηγική και τον χάρτη πορείας για το 2050.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - Ενέργεια 2020: Μια στρατηγική για ανταγωνιστική, αειφόρο και ασφαλή ενέργεια [COM(2010) 639 τελικό της 10.11.2010]

τελευταία ενημέρωση 30.07.2015